Texty & Preklad: exit 13 - my minds mine Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi exit 13! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno exit 13 e a uvidíte aké piene od exit 13 máme v našom archíve a viac podobných ako my minds mine.

exit 13
my minds mine
Why should I even bother to acknowledge the pathetic notions of =
minds without knowledge?
I have been chastised for acting too freely, but individulism for me =
is the key, see?!?
Why should I style my pattern of life after those who bring about =
hatred and strife?
I would much rather have a mellow existence of celebration and =
productive subsistence!
My minds mine!!!
Individuality, creativity, self - mastery...not for you?
Sensability, originality, responsability...not for you?
Stability, free mentalities, global harmony...not for you?
Stupidity, live destructively, "self" is all you see...is this you?
Pathetic apathy, christianity, no mentality...is this you?
Spreading misery, no flexability, lost and lazy...is this you?
So in conclusion, let's ignite a struggle for total transcendence =
from this confining muddle!
It seems to me simple, just strive for mental freedom, don't end up =
like our parents, tranquilized by their stupidity!

 

Prečo by som sa mal obťažovať uznať patetické predstavy o
mysle bez vedomia?
Bol som potrestaný za to, že som konal príliš slobodne, ale individualizmus pre mňa
je kľúč, vidíš?!?
Prečo by som mal upravovať svoj vzor života po tých, ktorí spôsobujú
nenávisť a spor?
Oveľa radšej by som mal miernu existenciu osláv a
produktívne životné minimum!
Moja myseľ moja !!!
Individualita, tvorivosť, sebaovládanie ... nie pre vás?
Citlivosť, originalita, zodpovednosť ... nie pre vás?
Stabilita, slobodné myslenie, globálna harmónia ... nie pre vás?
Hlúposť, žij deštruktívne, „ja“ je všetko, čo vidíš ... si to ty?
Patetická apatia, kresťanstvo, žiadna mentalita ... to si ty?
Šíri biedu, žiadna flexibilita, je stratený a lenivý ... to si ty?
Takže na záver podnietime boj o úplnú transcendenciu
z tohto obmedzujúceho zmätku!
Zdá sa mi to jednoduché, len sa snažte o duševnú slobodu, nekončite
ako naši rodičia, upokojení svojou hlúposťou!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk