Texty & Preklad: emperor - with strenght i burn Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi emperor! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno emperor e a uvidíte aké piene od emperor máme v našom archíve a viac podobných ako with strenght i burn.

emperor
with strenght i burn
(Music: Samoth & Ihsahn/ Lyrical concept: Ihsahn & Samoth/
Words: Ihsahn/ Arrangements: Samoth & Ihsahn)
Deep Green Dark Chaos
Blinded I run down these paths
By heart I know them
They lead to the soaring cliffs
Stout they stand above the waters edge
Lifeless
And this is my foundation
Cold stone
Formed only by winds and time
How invulnerable
Lifeless
Ahh...
I have longed to be at one with this
Yet, the waters call my name
For once I wish to see
The entity behind the voice
The face of this seduction
The beauty of my pain
Am I blessed or am I cursed by thy presence
What is my crime...
What is my deed...
Is this life my redemption
Shall I repent or proceed
I hate my flesh
It's dimension poisoned my soul with doubt
It made me question the essence of
The "I"
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon the Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
The Elder:
"Suddenly, his mournful cries were stunned. Out of the cold mist
came three enthralling ships. Sails torn by many a storm, and the
bows adorned by the most fierce gargoyles he'd ever laid eyes upon.
Yet, the crew they bore... Three times twelve in numbers. They stood
motionless, wrapped in grey, worn gowns. And from behind their
shadowed faces the seductive chanting. Bidding him on board.
Without hesitation, he assepted. And away they sailed..."
Upon these seas
Wherein I drowned so many times
I scatter the ashes of destiny
Still my flames are in hunger
With fire in my heart
Shall I greet the shores ahead
Though, I know not what will burn
Desire
Ahh...
In the distance
I hear the waves wash over solid ground
And in this moment I am struck blind
Grant me sight so I can see
That which lies ahead of me
Cursed be my mortal eyes
For dying in the realm of death
Hear my call...
I return to the soaring cliffs
They truly shine of strength
Even though, I nothing learned
With strength I burn...

 

(Hudba: Samoth & Ihsahn / Lyrický koncept: Ihsahn & Samoth /
Slová: Ihsahn / aranžmány: Samoth a Ihsahn)
Tmavozelený temný chaos
Oslepený utekám týmito cestami
Spamäti ich poznám
Vedú k stúpajúcim útesom
Stoutia stoja nad okrajom vody
Nezáživný
A toto je môj základ
Studený kameň
Tvorené iba vetrom a časom
Aké nezraniteľné
Nezáživný
Aha ...
Túžil som byť v jednom s týmto
Napriek tomu vody volajú moje meno
Raz by som chcel vidieť
Subjekt za hlasom
Tvár tejto zvodnosti
Krása mojej bolesti
Či som požehnaný alebo som prekliatý tvojou prítomnosťou
Aký je môj zločin ...
Aký je môj skutok ...
Je tento život mojím vykúpením
Mám robiť pokánie alebo pokračovať?
Neznášam svoje telo
Je to dimenzia otrávená mojou dušou pochybnosťami
Prinútilo ma to spochybniť podstatu
„Ja“
Otroci sú otrokmi tohto sveta
Daná sloboda položiť reťaze na Majstra
Vlk už nie je na slobode
Uvoľnite reťaze a poďte za mnou
Starší:
„Zrazu boli jeho pochmúrne výkriky omráčené. Zo studenej hmly
prišli tri fascinujúce lode. Plachty roztrhané mnohými búrkami a
luky zdobené tými najprudšími chrličmi, aké kedy videl.
Posádka, ktorú nosili ... Počet trikrát dvanásť. Stáli
nehybne, zahalená v šedej farbe, obnosené šaty. A spoza ich
zatienené tváre zvodnému spevu. Dražiť ho na palube.
Bez váhania sa prihlásil. A preč sa plavili ... “
Na týchto moriach
V čom som sa toľkokrát topil
Rozmetám popol osudu
Stále mám plamene hladu
S ohňom v srdci
Pozdravím brehy vpredu
Aj keď neviem, čo bude horieť
Túžba
Aha ...
Vo vzdialenosti
Počul som, ako sa vlny umývajú na pevnej zemi
A v tejto chvíli som slepý
Daj mi zrak, aby som videl
To, čo leží predo mnou
Prekliaty buď môj smrteľný zrak
Za smrť v ríši smrti
Počuť moje volanie ...
Vraciam sa k stúpajúcim útesom
Skutočne žiaria silou
Aj napriek tomu som sa nič nedozvedel
Silou horím ...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk