Texty & Preklad: elvis costello - the other side of summer Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako the other side of summer.

elvis costello
the other side of summer
The sun struggles up another beautiful day
And I felt glad in my own suspicious way
Yeah, yeah, yeah, yeah
Despite the contradiction and confusion
Felt tragic without reason
There's malice and there's magic in every season
From the foaming breakers of the poisonous surf
The other side of summer
To the burning forests in the hills of Astroturf
The other side of summer
The automatic gates close up between the shanties and the palace
The blowtorch amusements, the voodoo chalice
The pale pathetic promises that everybody swallows
A teenage girl is crying 'cause she don't look like a million dollars
So help her if you can
'Cause she don't seem to have the attention span
From the foaming breakers of the poisonous surf
The other side of summer
To the burning forests in the hills of Astroturf
The other side of summer
Was it a millionaire who said "imagine no possessions"?
A poor little schoolboy who said "we don't need no lessons"?
The rabid rebel dogs ransack the shampoo shop
The pop princess is downtown shooting up
And if that goddess if fit for burning
The sun will struggle up the world will still keep turning
Madman standing by the side of the road saying
"Look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes"
Yeah, yeah, yeah, yeah
Now you can't afford to fake all the drugs your parents used to take
Because of their mistakes you'd better be wide awake
From the foaming breakers of the poisonous surf
The other side of summer
To the burning forests in the hills of Astroturf
The other side of summer
The mightiest rose
The absence of perfume
The casual killers
The military curfew
The cardboard city
An unwanted birthday
The other side of summer
The dancing was desperate, the music was worse
They bury your dreams and dig up the worthless
Goodnight
God bless
And kiss "goodbye" to the earth
The other side of summer
The other side of summer
The other side of summer
The other side of summer
The other side of summer
The other side of summer
The other side
The other side
The other side, oh

 

Slnko bojuje s ďalším krásnym dňom
A cítil som sa rád svojím vlastným podozrivým spôsobom
Áno, áno, áno, áno
Napriek rozporu a zmätku
Cítil sa bezdôvodne tragicky
V každej sezóne je zloba a kúzlo
Z penivých lámačov jedovatého surfu
Druhá strana leta
Do horiacich lesov v kopcoch Astroturf
Druhá strana leta
Automatické brány sa uzatvárajú medzi chatrčami a palácom
Žiarovka, vúdú kalich
Bledé patetické sľuby, ktoré všetci prehltnú
Dospievajúce dievča plače, pretože nevyzerá ako milión dolárov
Takže jej pomôžte, ak môžete
Pretože sa zdá, že nemá pozornosť
Z penivých lámačov jedovatého surfu
Druhá strana leta
Do horiacich lesov v kopcoch Astroturf
Druhá strana leta
Bol to milionár, ktorý povedal „predstavte si žiadny majetok“?
Chudák malý školák, ktorý povedal: „nepotrebujeme žiadne lekcie“?
Besní psi povstalci vyplienili obchod so šampónmi
Popová princezná je v streľbe z centra mesta
A ak tá bohyňa, ak je vhodná na spálenie
Slnko bude bojovať hore, svet sa bude stále otáčať
Šialenec stojaci pri kraji cesty hovoril
"Pozri sa mi do očí, pozri sa mi do očí, pozri sa na moje oči, pozri na moje oči"
Áno, áno, áno, áno
Teraz si nemôžete dovoliť predstierať všetky lieky, ktoré užívali vaši rodičia
Kvôli ich chybám by ste mali byť radšej hore
Z penivých lámačov jedovatého surfu
Druhá strana leta
Do horiacich lesov v kopcoch Astroturf
Druhá strana leta
Najmocnejšia ruža
Absencia parfému
Príležitostní zabijaci
Vojenský zákaz vychádzania
Mesto z lepenky
Nechcené narodeniny
Druhá strana leta
Tanec bol zúfalý, hudba horšia
Pochovávajú vaše sny a vykopávajú bezcenné
Dobrú noc
Boh žehnaj
A pobozkať „zbohom“ so zemou
Druhá strana leta
Druhá strana leta
Druhá strana leta
Druhá strana leta
Druhá strana leta
Druhá strana leta
Druhá strana
Druhá strana
Druhá strana, ach

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk