Texty & Preklad: elvis costello - church underground Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako church underground.

elvis costello
church underground
She stood spotlit in a plain print dress
Came howling out of the wilderness
There beat a cunning and murderous heart
Beneath that calm exterior
"You know my name
You don't know my mind
Don't doubt my eyes
They betray the past
And I've already forgotten
Much more than you will ever know"
And every word that I have spoken is true
Except for those that were broken in two
I'm trying to make peace after a long night of pretend
I need a pawnbroker or moneylender
Why do you do me down, Mister?
Sing "Hallelujah," Sister
Turn up the volume, just to turn it down
The trivial secrets buried with profound
It's enough to put a church underground
It's enough to put a church underground
Deflowered young and then ever since
She's tried to wash off his fingerprints
So every charlatan and prince
Was made to feel inferior
She worked for tips in a ten-cent dance
Said moving pictures might pay perchance
Ten thousand one-way tickets to the sparkling coast
From the blank interior
Everybody's either talking in code
Or getting ready to explode
Then she was singing with five-piece band
But seems that no-one wants this sound
Why do you do me down, Mister?
Sing "Hallelujah," Sister
Turn up the volume, just to turn it down
The trivial secrets buried with profound
It's enough to put a church underground
It's enough to put a church underground
The shaft of fanlight streaked with rain
Poured through the glass, punched through the pain
A holy picture hidden in the midden of that poisoned stitch
Her lonely voice was just a ruin in these riches
She must have been dreaming this all along
Could she be redeeming herself in song?
"I'm no-one's martyred, plaster saint
Below the grease, beneath the paint"
I'm rolling like barrel
Swinging like a gallows
I'm rising up fast like all hell and all hallows
Why do you do me down, Mister?
Sing "Hallelujah," Sister
I'll be damned or purgatory bound
Before those jokers ever understand
It's enough to put a church underground
It's enough to put a church underground
It's enough to put a church underground

 

Stála bodkovaná v šatách s obyčajným potlačou
Prišlo vytie z divočiny
Tam bilo prefíkané a vražedné srdce
Pod tým pokojným zovňajškom
"Poznáš moje meno
Nepoznáš môj názor
Nepochybuj o mojich očiach
Prezrádzajú minulosť
A už som zabudol
Oveľa viac, ako sa kedy dozviete “
A každé slovo, ktoré som povedal, je pravdivé
Až na tie, ktoré boli rozbité na dve časti
Snažím sa po dlhej pretvárkovej noci uzavrieť mier
Potrebujem zástavníka alebo pôžičku
Prečo ma ničíš, pane?
Spievajte „Aleluja“, sestra
Zvýšte hlasitosť, len ju znížite
Triviálne tajomstvá pochované s hlbokými
Stačí kostol dať do podzemia
Stačí kostol dať do podzemia
Odkvitnutý mladý a odvtedy stále
Pokúšala sa umyť jeho odtlačky prstov
Takže každý šarlatán a princ
Bol vyrobený tak, aby sa cítil menejcenný
Pracovala na tipoch v desaťcentovom tanci
Uvedené pohyblivé obrázky môžu platiť poplatok
Desaťtisíc jednosmerných lístkov na trblietavé pobrežie
Z prázdneho interiéru
Všetci hovoria v kóde
Alebo sa chystáte vybuchnúť
Potom spievala s päťčlennou kapelou
Zdá sa však, že tento zvuk nikto nechce
Prečo ma ničíš, pane?
Spievajte „Aleluja“, sestra
Zvýšte hlasitosť, len aby ste ju znížili
Triviálne tajomstvá pochované s hlbokými
Stačí kostol dať do podzemia
Stačí kostol dať do podzemia
Hriadeľ svetiel vetra pruhovaný dažďom
Vylial cez sklo, prerazil cez bolesť
Svätý obraz ukrytý v prostriedku toho otráveného stehu
Jej osamelý hlas bol iba zrúcaninou tohto bohatstva
Toto musela snívať celý čas
Mohla by sa v piesni vykúpiť?
„Nie som nikto umučený, svätý sadra
Pod mastnotou, pod farbou “
Valím sa ako sud
Hojdať sa ako šibenica
Rýchlo vstávam ako všetko peklo a celá svätá
Prečo ma ničíš, pane?
Spievajte „Aleluja“, sestra
Budem prekliaty alebo spútaný očistcom
Predtým, ako tí vtipkári niekedy pochopia
Stačí kostol dať do podzemia
Stačí kostol dať do podzemia
Stačí kostol dať do podzemia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk