Texty & Preklad: elvis costello - bullets for the new born king Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi elvis costello! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno elvis costello e a uvidíte aké piene od elvis costello máme v našom archíve a viac podobných ako bullets for the new born king.

elvis costello
bullets for the new born king
No one looks in this place for motive or any hope
But for the dead shot of an amber glass
The blue light of a votive
Rain obscured the window
As the pain was dulled by the grains
Absolved by spoons in flames
In fear in time dissolving
It's not for the faint of pulse
Or anybody false
Those amateurs who simply shed their skins
So where are those traitors now, we once called patriots?
Just like those saints who seem to revel in their sins
O my eyes were filled with tears that were stinging
After our assassin's work was done
But bells in hands are only there for the wringing
And we were bringing bullets for the new-born king
Trumpet sounds lamenting
Trampling down the blooms of the deceased
The double agent girl and the fallen priest were heading for the border
Somewhere in the high command there stayed the palest hand
Who saw the order countermand
Erased the tape recorder and then they hung him from a window cord
Swallow down that voodoo vial and stay your breath a while
Before we spill this tale that we had spun
And now I shall now confide all that I have denied
Oh I'm so sorry for the things I've done
O my eyes were filled with tears that were stinging
After our assassin's work was done
But bells in hands bells were only there for the ringing
And we were bringing bullets for the new-born king

 

Na tomto mieste nikto nehľadá motív ani nádej
Ale pre mŕtvy výstrel z jantárového pohára
Modré svetlo votívneho
Dážď zakryl okno
Pretože bolesť bola zrnkami otupená
Absorbovaný lyžicami v plameňoch
V strachu v čase rozpustenia
Nie je to pre slabé pulzy
Alebo niekto falošný
Tí amatéri, ktorí jednoducho zhodili svoje kože
Kde sú teda tí zradcovia teraz, kedysi sme ich volali vlastenci?
Rovnako ako tí svätí, ktorí si zjavne užívajú svoje hriechy
Ó, moje oči boli naplnené slzami, ktoré štípali
Po dokončení práce nášho vraha
Ale zvony v rukách sú tu iba na žmýkanie
A priniesli sme guľky pre novonarodeného kráľa
Trúba znie lamentujúco
Pošliapanie kvetov zosnulého
Dievčatá dvojitého agenta a padlý kňaz smerovali k hranici
Niekde vo vrchnom velení zostala najbledšia ruka
Kto videl odporcu objednávky
Vymazali magnetofón a potom ho zavesili za šnúru okna
Prehltnite túto injekčnú liekovku s vúdú a na chvíľu zadržte dych
Predtým, ako vylejeme túto rozprávku, ktorú sme roztočili
A teraz sa zverím všetkému, čo som zaprel
Ach, je mi veľmi ľúto vecí, ktoré som urobil
Ó, moje oči boli naplnené slzami, ktoré štípali
Po dokončení práce nášho vraha
Ale zvony v rukách boli len pre zvonenie
A priniesli sme guľky pre novonarodeného kráľa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk