Texty & Preklad: don henley - they re not herey re not coming Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi don henley! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno don henley d a uvidíte aké piene od don henley máme v našom archíve a viac podobných ako they re not herey re not coming.

don henley
they re not herey re not coming
From the Arizona desert
To the Salisbury plain
Lights on the horizon
Patterns on the grain
Anxious eyes turned upward
Clutching souvenirs
Carrying our highest hopes and our darkest fears
They swear there was an accident back in '47
Little man with a great big head
Splattered down from heaven
Government conspiracy; cover-ups and lies
Hidden in the desert under endless skies
Well, it's a cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold
Post, postmodern world
No time for heroes, no place for good guys
No room for rocky the flying squirrel
They're not here, they're not coming
Not in a million years
Turn your weary eyes back homeward
Stop your trembling, dry your tears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my brother
They're not here, they're not coming
Would they pile into the saucer
Find Orlando's rat and hug it?
Go screaming through the universe
Just to get Mcnuggets?
Well, I don't think so, I don't think so
It's much too dangerous, it's much too strange
Here in a world that won't give Oprah no home on the range
Well, it's a cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold
Post, postmodern world
No authenticity, no sign of soul
The radio won't play George and Merle
They're not here, they're not coming
Not in a million years
'Til we put away our hatred
'Til we lay aside our fears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my sister
They're not here, they're not coming
To this garden we were given
And always took for granted
It's like my daddy told me, 'you just bloom where you're planted'
Now you long to be delivered
From this world of pain and strife
That's a sorry substitution for a spiritual life
Well, it's a cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold
Post, postmodern world
No place for sentiment, no room for romance
Bring back the duke of earl
They're not here, they're not coming
Not in a million years
Turn your hopes back homeward
Hold your children, dry their tears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my brother
They're not here, they're not coming
They're not here, they're not coming
Not in a million years
'Til we put away our hatred
And lay aside our fears
You may see the heavens flashing
You may hear the cosmos humming
But I promise you, my brother
They're not here, they're not coming

 

Z arizonskej púšte
Na Salisburskú planinu
Svetlá na obzore
Vzory na obilí
Úzkostlivé oči boli otočené nahor
Zovreté suveníry
Nesie naše najvyššie nádeje a naše najtemnejšie obavy
Prisahajú, že v roku 47 došlo k nehode
Malý muž s veľkou veľkou hlavou
Postriekané z neba
Vládne sprisahanie; zastierania a klamstvá
Skryté v púšti pod nekonečnou oblohou
No je zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima
Post, postmoderný svet
Nie je čas na hrdinov, miesto pre dobrých chlapov
Žiadny priestor pre skalnatú lietajúcu veveričku
Nie sú tu, neprichádzajú
Nie za milión rokov
Otočte svoje unavené oči späť domov
Prestaňte sa chvieť, osušte si slzy
Môžete vidieť nebesia blikať
Môžete počuť hučanie kozmu
Ale sľubujem ti, brat môj
Nie sú tu, neprichádzajú
Nakopili by sa do podšálky
Nájsť Orlandovu krysu a objať ju?
Choďte kričať vesmírom
Len aby si získal Mcnuggets?
No ja si to nemyslím, nemyslím si to
Je to príliš nebezpečné, príliš zvláštne
Tu vo svete, ktorý nedá Oprah domov v rade
No je zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima
Post, postmoderný svet
Žiadna autenticita, žiadne známky duše
Z rádia nebudú hrať George a Merle
Nie sú tu, neprichádzajú
Nie za milión rokov
„Kým neodložíme našu nenávisť
„Kým neodložíme svoje obavy
Môžete vidieť nebesia blikať
Môžete počuť hučanie kozmu
Ale sľubujem ti, sestra moja
Nie sú tu, neprichádzajú
Do tejto záhrady sme dostali
A vždy sa to bralo ako samozrejmosť
Je to ako mi môj otec povedal: „ty len kvitneš tam, kde si zasadený“
Teraz túžite byť doručený
Z tohto sveta bolesti a sporov
To je smutná náhrada za duchovný život
No je zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima
Post, postmoderný svet
Žiadne miesto pre sentiment, žiadny priestor pre romantiku
Priveďte späť vojvodu grófa
Nie sú tu, neprichádzajú
Nie za milión rokov
Vráťte svoje nádeje späť domov
Držte svoje deti, osušte im slzy
Môžete vidieť nebesia blikať
Môžete počuť hučanie kozmu
Ale sľubujem ti, brat môj
Nie sú tu, neprichádzajú
Nie sú tu, neprichádzajú
Nie za milión rokov
„Kým neodložíme našu nenávisť
A odložte naše obavy
Môžete vidieť nebesia blikať
Môžete počuť hučanie kozmu
Ale sľubujem ti, brat môj
Nie sú tu, neprichádzajú

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk