Texty & Preklad: cradle of filth - death magick for adepts Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi cradle of filth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno cradle of filth c a uvidíte aké piene od cradle of filth máme v našom archíve a viac podobných ako death magick for adepts.

cradle of filth
death magick for adepts
Come distortured artists
Bitter things seek meaning
Even if they're madness to behold
Once forbears to horizons
Where the dead stayed dreaming
Now nightmares waken souls
That fear the living's toll
Gova, Bosch and Brueghel
Three times moonwise stain thy graves
For words alone are at loss to trace
The face of today's inhuman wraith
One half adrift in the vast abyss
Of despair and misery
The other a mask of rich red lips
Whetted by the fevers of belief and greed
All damned in this inferno
Where even Virgil averts his eyes
From the black mass mutual gang rape
Of Caesing hands an forced divides
Trespass these seven gates
To a world bloodlet to shades
Where Seraphim bleat
Of their cold and coming Master's race
In the seweres of Babylon
Stillborn to a trough anon
Chimiracles will hatch like plots
To dredge faeces to pearl their cross
Enter Penteholocaust
Five aeons past, yet still Man grasps
At final straws to save his cast
His Lord is a leper we shall not want
He betrayed us with white lies
His acrid pall as of the tomb
Reminds us how we rot inside
Gutted like fool's paradise
Glutted on cruel appetites
Holding court to chaos
Folding to far graver arms
A downfall fatal to all resounds
As orgies peak in self centred psalms
And nature screams her sufferings
Under bowed and cankered wings
A bleak scorched Earth necrotica burning
Like the robes we've torn from her
She begs us lay her pain to rest
Lest we are left with nothingness
Save for her stripped and ravished flesh
And if her fate is not portent of Apocalypse
Then the comets that graxe nightskies
Will surely cleanse of wrongs and reichs
When you and I and all else dies
It's rotting down
This carcass Maggotropolis
Interdependent as worms to the grave
Allah's true name is naught
Chist cannot save
Locked in a waltz of evermore frantic steps
Spells of regret
Death Magick for Adepts
Be prepared to fulfill prophecies
The glorious fall of a sin dynasty
Gutted like fool's paradise
Glutted on cruel appeitites
We've woven hearts a thorn arbour
Left tear streaked reason upon the shore
And bereft of compass, star or more
Set out for this World's end
Few at the prow, most slave below
Painting coal a perfect gold
But for all it's worth, the engines slow
Dead in the brine again
Come cabin fever, sodomy on the bounty
Prey to phallus seas
That hiss and foam to douse disease
A storm roars on the way
Blacker than the Ace of Rapes
Dealt out by Death in darkwood glades
Our ship of fools, all boards handmade
Sinks, dashed by seismic waves

 

Príďte skreslení umelci
Trpké veci hľadajú zmysel
Aj keď sú šialenstvo na pohľadanie
Raz znesie obzory
Kde mŕtvi zostali snívať
Teraz nočné mory prebúdzajú duše
To sa bojí mýta obyvateľov
Gova, Bosch a Brueghel
Trikrát po mesiaci poškvrň tvoje hroby
Lebo iba slová sú stratené na vysledovanie
Tvár dnešných neľudských prízrakov
Jedna polovica sa zmieta v obrovskej priepasti
Zúfalstva a biedy
Druhá maska ​​bohatých červených pier
Povzbudení horúčkami viery a chamtivosti
Všetko zatratené v tomto pekle
Kde ani Virgil odvracia oči
Z čierneho masového vzájomného znásilnenia
O Caesing rúk nútený rozdeľuje
Prekonajte týchto sedem brán
Do svetového krviprelievania do odtieňov
Kde Seraphim bľačí
Ich chladnej a prichádzajúcej Pánovej rasy
V stokách Babylonu
Mŕtve narodené do žľabu
Chimiracles sa liahnu ako úklady
Bagrovať výkaly, aby perlovali ich kríž
Vstúpte do penteholokaustu
Minulosť uplynulých päť rokov, napriek tomu človek stále uchopuje
Na konci slamky, aby zachránil svoje obsadenie
Jeho Pán je malomocný, ktorého nebudeme chcieť
Zradil nás bielymi klamstvami
Jeho štipľavá palička od hrobky
Pripomína nám, ako vo vnútri hnijeme
Vykuchaný ako raj bláznov
Lepkavý na kruté chute
Udržiavanie súdu v chaose
Skladanie na ďaleko vážnejšie ruky
Pád fatálny pre všetky zvuky
Keď orgie vrcholia v žalmoch zameraných na seba
A príroda kričí na jej utrpenie
Pod sklonenými a zalomenými krídlami
Bezútešná spálená Zem nekrotika horí
Ako šaty, ktoré sme z nej vytrhli
Prosí nás, aby sme položili svoju bolesť na odpočinok
Aby nám nezostala ničota
Okrem jej vyzlečeného a vychudnutého mäsa
A ak jej osud nie je predzvesťou apokalypsy
Potom kométy, ktoré Graxe nočné
Určite očistí od krívd a ríš
Keď ty a ja a všetko ostatné zomrieme
Hnije to dolu
Toto jatočné telo Maggotropolis
Vzájomne závislé ako červy do hrobu
Pravé Alahovo meno je nulové
Chist nemôže uložiť
Zamknutý vo valci čoraz zúrivejších krokov
Kúzla ľútosti
Kúzlo smrti pre adeptov
Buďte pripravení splniť proroctvá
Slávny pád dynastie hriechov
Vykuchaný ako raj bláznov
Lepené na krutých appeititoch
Tkali sme srdcia ako tŕň
Ľavá slza pruhovaná na brehu
A zbavený kompasu, hviezdy alebo ďalších
Vyrazte na koniec tohto sveta
Málo na prídi, väčšina otrokov dole
Maľovanie uhlia dokonalé zlato
Ale napriek všetkému to stojí za to, motory sú pomalé
Opäť mŕtvy v slanom náleve
Príďte horúčka, sodomia na štedrosti
Korisť na faluské moria
To zasyčanie a pena na uhasenie choroby
Cestou buráca búrka
Čiernejšia ako eso znásilnení
Rozdané smrťou v lúčoch tmavého dreva
Naša loď bláznov, všetky dosky vyrobené ručne
Drezy, prerušované seizmickými vlnami

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk