Texty & Preklad: chino xl - wordsmith Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi chino xl! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno chino xl c a uvidíte aké piene od chino xl máme v našom archíve a viac podobných ako wordsmith.

chino xl
wordsmith
(Chorus)
Yo, perfection, flawless, masterpiece, no mistake
back in the eighteen hundreds, I was burned at the stake (I am the wordsmith)
metaphor mephastopales, degrees i've achieved
the brain fluid it takes to believe would equal the seven seas
I can reveal the true name of god, you go insane upon hearing it
release enough to blow down pyramids
Im the michelangelo of syllables
since our freestyle genesis been biblical thats something you gotta give into
(Verse 1)
Yo, since born in my momma vaginal sauna
its a sanna-gram i been fond of fonics
its ironic, even as an embryonic
fathual and biblical, dont that sound biblical
i been a terror since i terrorth up that uterus
evil plans were made to defeat us as fetus
though now i walk in infamy, as i child they had it in-fa-me
was raised with guns and infantry and diapers at an infancy
the childhood of a hood that wa raised in the hood
cops said put your hands in the high sky put my hands down in a high hoog
I cant whine i drink wine now my plan is planded
till it became aparent , my parents should've been a parent
stately state no ransom, I wasnt worth no ransom
money wont you handsome, a nigga wasnt handsome
raised a mind like charles manson, knew i was a man's son
but which one, that made me strong created my poison tongue
(Chorus)
(Verse 2)
While you cut school cause you ain't feel to good
I cut school cause my cuts ain't heal to good
the wall of physical abuse my mind escapes through the gift of wordplay
I memorize encyclopedias and dictionaries
I wrote anthems from antonyms, harmonies from homonyms
created cinemas from synonyms, limit to eliminate
this illustrious life we living in wrote rhetoricals in rhythms
I could paralyze with a parable, make rhymes out of religion
crucify you with a prefix or suffocate you with a suffix
rolexes so infectious its known to infect the listener
who dissing us yo punctuate, i punctuate
my karma's a comma to put you inside of a coma
hyphen dot dot semi-colon leave you semi swollen
question mark you pregnant Oh you not? I love you period
To sum it up, language is my essence
f**ked up in all my adolescence till my mom was out of lessons
laws of the convenience till I robbed a convenience store
love mom? f**k mom shit I dont love me no more
mentally it didnt register bitch, empty the register bitch
you just a cashier, bitch give the cash here
I'll shoot you in your cabbage hijack a getaway cab bitch
words ain't making me no loot don't change no dow jones average
regardless, re-god-less, they stole my innocence
in a sense the judge sentenced me to three life time sentences
to right my life and times in sentences, art my dark arch nemesis
they want me off the premises thats what the premise is
locked on a tear where you cant shed a tear at
study more shakespeare than any african shakes a spear at
and the whole world fear that and it hurts
I got caught killin' time but then I got away with words
(Chorus)
(Bridge)
People can say whatever they want about me but agree that I am the wordsmith
They can try to seal everything that I achieve but agree that I am a the wordsmith
The other words are deep in my veins that try to silence my pain I am the wordsmith
Even if I never move a million units its a blessing how I do it I'm the wordsmith
(Verse 3)
I'm in a game full of morons but they keep puttin' more on
told to tall to rhyme in the core of the Quran
and the minds what I represent and emcees better represent
I'm takin this rapping bullshit to its fullest extent
I have reservations while Indians are on reservations
told the board of education I was bored of education
as far as dis-co I'll leave you deader than disco
rockin sacks and violins oversex and violence
threw ya minds carolling you in need of an ambulance
I'll knock you to the asphalt its your own ass fault
your last thought I'll never sell myself short to be famous
and taking it up the anus just ain't us
the world can get the penis of this classical trained pianoist
my P.O. is pee-oed hand me cup told me to pee in this
the linguist musician my college tuitions my intuition
told me I wouldn't be a thought in tuition
my educations all on me own
so I might've beeen born yesterday but I rhyme like theres no tomorrow
(Chorus)
you CRAZY!!!

 

(Refrén)
Áno, dokonalosť, bezchybné, majstrovské dielo, žiadna chyba
späť v osemnástich stovkách som bol upálený na hranici (som kováč)
metafora mephastopales, stupne, ktoré som dosiahol
mozgová tekutina, o ktorej sa predpokladá, že by sa rovnala siedmim moriam
Môžem prezradiť skutočné meno boha, keď sa dopočuješ, zblázniš sa
uvoľnite natoľko, aby ste pyramídy zhodili
Som Michelangelo slabík
pretože naša genéza voľného štýlu bola biblická, do toho sa musíš dostať
(1. verš)
Áno, od narodenia v mojej vaginálnej saune
je to sanna-gram, mal som rád písma
jeho irónia, dokonca ako embryonálna
verný a biblický, neznie to biblicky
Odteraz som hore tou maternicou
Boli urobené zlé plány, aby nás porazili ako plod
aj keď teraz chodím v hanbe, ako dieťa som to mal v sebe
bol vychovaný so zbraňami a pechotou a plienkami v detstve
detstvo kapucne, ktorá sa v kapucni zdvihla
policajti povedali, že dajte ruky na oblohu, položte moje ruky na vysoký hoog
Nemôžem kňučať, že pijem víno, môj plán je naplánovaný
kým sa to nestalo zjavným, moji rodičia mali byť rodičmi
veľkolepý štát bez výkupného, ​​nestál som za žiadne výkupné
peniaze nie si pekný, nigga nebol pekný
pozdvihol rozum ako Charles Manson, vedel, že som mužský syn
ale ktorý z nich, ktorý ma posilnil, vytvoril môj jedovatý jazyk
(Refrén)
(Verš 2)
Aj keď prestrihuješ školu, nie je ti dobre
Škrtám školu, pretože moje škrty sa nehojí dobre
múr fyzického týrania moja myseľ uniká darom slovných hračiek
Zapamätám si encyklopédie a slovníky
Písal som hymny z antonymov, harmónie z homoným
vytvorené kiná zo synoným, limit na vylúčenie
tento slávny život, v ktorom žijeme, písal rétoriky v rytmoch
Mohol by som ochromiť podobenstvom, urobiť rýmy z náboženstva
ukrižovať ťa predponou alebo udusiť príponou
rolexy tak infekčné, o ktorých je známe, že infikujú poslucháča
ktorí sa nás boja, bodkujeme, ja bodkujem
moja karma je čiarka, aby som ťa dostala do kómy
pomlčka bodka bodka bodkočiarka vás nechá napuchnuté
otaznik tehotna Oh nie? Milujem ťa obdobie
Keď to zhrniem, jazyk je moja podstata
f ** ked až do môjho dospievania, kým moja mama bola mimo vyučovania
zákony pohodlia, kým som vykradol samoobsluhu
s láskou mama? f ** k mama hovno Už ma nemilujem
psychicky to nezaregistrovalo sučku, vyprázdni registračnú sučku
si len pokladník, suka tu daj hotovosť
Zastrelím ťa do tvojej kapusty a unesiem únikovú sučku
slová ma nerobia nijakou korisťou, nemení sa, žiadny priemer dow jones
bez ohľadu na to, bez boha, ukradli moju nevinu
v istom zmysle ma sudca odsúdil na tri doživotné tresty
napraviť môj život a časy vetami, vytvoriť môjho temného oblúka nemesis
chcú ma mimo priestorov, to je predpoklad
uzamknutý na slzu, kde nemôžeš vyroniť slzu
študujte viac shakespeara, ako ktorýmkoľvek africkým otrasom oštep
a celý svet sa toho bojí a bolí to
Chytili ma zabíjanie, ale potom som sa dostal preč so slovami
(Refrén)
(Most)
Ľudia o mne môžu hovoriť, čo chcú, ale súhlasia s tým, že som kováč
Môžu sa pokúsiť spečatiť všetko, čo dosiahnem, ale súhlasia s tým, že som slovnáčik
Ostatné slová sú hlboko v mojich žilách, ktoré sa snažia utíšiť moju bolesť, som slovníkom
Aj keď sa nikdy nepresuniem o milión jednotiek, je požehnaním, ako to robím, som slovnáčik
(Verš 3)
Som v hre plnej blbcov, ale oni sa stále viac púšťajú
povedal vysokému, aby sa rýmoval v jadre Koránu
a mysle to, čo zastupujem a vládne, lepšie reprezentujú
Beriem tieto rapové kecy v plnom rozsahu
Mám výhrady, zatiaľ čo Indovia sú v rezerváciách
povedal školskej rade, že ma školstvo nudí
pokiaľ ide o dis-co, nechám ťa mŕtveho ako diskotéku
rockové vrecia a husle sú nadmerne sexuálne aktívne a násilné
vyhodil ťa z mysle, že ťa potrebujem sanitku
Zrazím ťa na asfalt, je to tvoja vlastná chyba
Tvoja posledná myšlienka, že sa nikdy nepredám, aby som bol slávny
a vyberanie do konečníka proste nie sme my
svet môže získať penis tohto klasicky vycvičeného klavíristu
môj P.O. je vykukovaná ruka, pohár mi povedal, aby som sa do toho vycikal
jazykovedec, hudobník, moja škola, vyučuje moju intuíciu
povedal mi, že zo mňa nebude výučba
moje vzdelanie je všetko na mojej vlastnej koži
takže som sa možno narodil včera, ale zajtra sa rýmujem ako nie
(Refrén)
ty blázon!!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk