Texty & Preklad: chino xl - riiiot Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi chino xl! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno chino xl c a uvidíte aké piene od chino xl máme v našom archíve a viac podobných ako riiiot.

chino xl
riiiot
Verse One: Chino XL Ras Kass
You prayed for me and I came! How far you niggaz wanna push me?
I'm leaving the crowds happy like OJ Simpson when he got his first
white pussy
But I'm still annoyed blowin through your selenoid
Bringing more Blues to Brothers than Jon Belushi and Dan Akroyd
Governmently engineered like E Bola for this rap garage sale
by this industry I'm trying not to get fucked like 2Pac in jail
You can hate me, but await me like I'm Magic Johnson's
death in a box with Jordan's pops that ass'll never take another
breath
'cause, I write the songs like Barry Manilow
I like my Sugar Brown like Hugh Grant fucked D'Angelo
Now I got niggaz claimin they saw God unfortunately
He wasn't in the person of Master Farad Muhammad
Some often ask how can this nigga molest the English alphabet
in one hundred words or less it ain't the chronic
It's all in the mind like Johnny Mmemonic
Before my word is born, surgeons administer antibiotics
to drain the phonics, amniotic fluids
Delivery, to get Nia deep in your Peeples like Howard Hewett
Half-Hitler, half-Jewish, I'm gassed off myself
Icono-clismic, twisted without the use of fiber optics
Noxious I blows out the sockets I got your Adam's Apples in my pockets
Bullshit like Timmy McVey, like kiddie porn I'm getting popular
Popular, no ocular, MC's perp particular
but not quite yet perpendicular
Compound fractures fibulas when niggaz step, contest the upper torso
I got Chino's back like a dorsal, fin
Comprehend, we bend men from within
Chorus: Chino, Ras
Your strength in numbers couldn't hit
The yellow nigga from the Gravity click
You don't give a fuck as long as bud gets lit
You're fuckin with the HemiSidal lunatics
Like licorice, niggaz begin to twist
Lay back and watch your idols get ripped
Yo signify if your crew roll thick
(Yeah) East Coast (West Coast) beeeotch!!!
Verse Two: Ras Kass, Chino XL
I circumnavigate the globe with a one-liner like, latitude
Put my rhymes in mixed fortune cookies to leave Confucious confused
The day a nigga serve Ras is when faggots start straight bashing
Without Jermaine Dupri I'm SoSoDef that I need closed captions
Won't see me stressed from no East/West conflict
the interest Chino X/Ras Kass like Layne Tito removed you from your
bench
My retina expands, my brain is trapped like a rat on a running wheel
Praise the yellow God or I'ma leave you scarred like that nigga Seal
Vernacular understandable, you in a hearse, megahertz, the truth hurts
Slang botanical, you're moving on time-lapse camera
Indestractable, dig me like an excavation multiracial valuable
Take you out like Saafir took out Casual
So check the milk that Jersey made
I turn artistic children bilingual
On parallel bars I create new dismounts like Chechincko
So keep it short and sweet like Sherman Hemsley bonafide queer
While I shoot shit up you're shooting gerbils up your asshole like
Richard Gere
Verse Three: Ras Kass, Chino XL
Bitch ass niggaz what see?
I gives a fuck who's certified platinum or gold
Cause I got rhymes for every unit you sold
Your plaques corrode when I collage colloquials
At first the buzz was local but now the nose grows like Pinnochio
No lie, no T-H-C, T-H-E, T-H-O-U-G-H-T
Makes me high in intelligence quotient
I drop facts like attache
Exfoliate rap and come cleaner than Jeru's enema
What's the secret within my esophagus
is discovered like Tutenkahmen's sarcophogous
I got niggaz lookin for Webster's like George Papadopolous
Yo Ras pardon me my unfamiliar soliloquies, similies
similar to Reginald Denny's, facial injuries
You couldn't locate my transient thoughts with lo-jack
Molest your mind like Oprah Winfrey's behind when she was a small
child
Punchlines with more elasticity than Biggie's stretch marks
Chino X sparks, mad urban
I ain't scared to put the things that going around me
on tape like Mark Fuhrman
Sexing picture perfect hoes like Pocahontas often
And I'd rather hear Willie Nelson than fucking Montell Jordan!
Chorus
Outro: Chino
Uhh, yeah
Uhh, signify, uhh
Uhh, check it out, uhh
West coast, uhh, East coast, what?
West coast, East coast
West, uhh, East, ahh
Uhh, that nigga Ras, that nigga Chino
The nigga bird, yo that shit is large

 

Prvý verš: Chino XL Ras Kass
Modlil si sa za mňa a ja som prišiel! Ako ďaleko ma chceš blázon zatlačiť?
Keď odchádza prvý, opúšťam davy šťastných ako OJ Simpson
biela mačička
Ale stále ma štve fúkanie cez tvoj selenoid
Prináša bratom viac blues ako Jon Belushi a Dan Akroyd
Vládne navrhnutý ako E Bola pre tento predaj rapovej garáže
týmto odvetvím sa snažím, aby som nebol vo väzení ako 2Pac vo väzení
Môžete ma nenávidieť, ale čakajte ma, akoby som bol Magic Johnson
smrť v krabici s Jordan's Pop, že zadok si už nikdy nevezme
dych
Pretože píšem piesne ako Barry Manilow
Páči sa mi môj Sugar Brown ako Hugh Grant v prdeli s D'Angelom
Teraz som dostal niggaz, ktorý tvrdil, že bohužiaľ videli Boha
Nebol v osobe majstra Farada Muhammada
Niektorí sa často pýtajú, ako môže tento nigga obťažovať anglickú abecedu
sto slovami alebo menej to nie je chronické
Všetko je to v mysli ako Johnny Mmemonic
Predtým, ako sa moje slovo narodí, chirurgovia podávajú antibiotiká
na odtok fonických, plodových tekutín
Dodávka, aby ste dostali Niu hlboko do svojich Peeples ako Howard Hewett
Napoly Hitler, napoly Žid, som sám splynovaný
Ikonokologický, skrútený bez použitia vláknovej optiky
Škodlivé, že sfúknem zásuvky. Do vreciek som dostal tvoje Adamove jablká
Kecy ako Timmy McVey, ako detské porno, začínam byť populárny
Populárne, žiadne okulárne, obzvlášť vynikajúce MC
ale ešte nie celkom kolmo
Zlomené fibuly, keď niggaz šliape, napadne hornú časť trupu
Chino som dostal späť ako chrbát, fin
Pochopte, ohýbame mužov zvnútra
Refrén: Chino, Ras
Vaša sila v číslach nemohla zasiahnuť
Žltý nigga z Gravitačného kliknutia
Pokiaľ sa bud rozžiari, nedáš kurva
Ste posraný s HemiSidal šialencami
Rovnako ako sladké drievko sa aj niggaz začína krútiť
Uvoľnite sa a sledujte, ako sa vaše idoly roztrhajú
Znamená to, že ak sa vaša posádka skotúľa
(Áno) Východné pobrežie (Západné pobrežie) beeeotch !!!
Druhý verš: Ras Kass, Chino XL
Obchádzam planétu s jednou líniou, ako je zemepisná šírka
Dajte moje riekanky do zmiešaných koláčikov, aby ste zostali Confucious zmätení
V deň, keď nigga slúži Rasovi, je čas, keď sa začnú tepať rovno tepny
Bez Jermaine Dupri som SoSoDef, že potrebujem skryté titulky
Neuvidíte ma vystresovaného z nijakého konfliktu medzi východom a západom
záujem Chino X / Ras Kass ako Layne Tito vás odstránil z vášho
lavica
Moja sietnica sa rozširuje, môj mozog je uväznený ako krysa na bežiacom kolese
Chvála žltému Bohu, alebo ťa nechám zjazvenú ako tá nigga Pečať
Verejný jazyk zrozumiteľný, vy v pohrebnom vozidle, megahertzoch, pravda bolí
Slangovo botanický, pohybujete sa na časozbernom fotoaparáte
Nezničiteľné, kopať ma ako výkop mnohonárodnostnej hodnoty
Vezmite vás von, ako keď Saafir vybral Casual
Skontrolujte teda mlieko, ktoré vyrobil Jersey
Z umeleckých detí robím dvojjazyčné
Na bradlách vytváram nové odpojenia ako Čečincko
Takže to držte krátke a milé ako čudák bonmana Shermana Hemsleyho
Zatiaľ čo ja strieľam do prdele, ty strelíš pískomil do svojho kreténa
Richard Gere
Tretí verš: Ras Kass, Chino XL
Kurva zadok niggaz čo vidíš?
Dám kurva, kto má certifikovanú platinu alebo zlato
Pretože mám rýmy pre každú jednotku, ktorú si predal
Vaše plaky korodujú, keď kolážujem kolážami
Spočiatku boli hlášky lokálne, ale teraz nos rastie ako Pinnochio
Žiadna lož, žiadna T-H-C, T-H-E, T-H-O-U-G-H-T
Zvyšuje mi inteligenčný kvocient
Púšťam fakty ako atašé
Odlupujte rap a príďte čistejšie ako Jeruho klystír
Aké je tajomstvo môjho pažeráka
je objavený ako Tutenkahmenov sarkoskopický
Niggaz hľadal Webstera ako George Papadopolous
Yo Ras, prepáčte mi moje neznáme monológy, podobnosti
podobné ako u Reginalda Dennyho, poranenia tváre
Pomocou lo-jacka si nedokázal nájsť moje prechodné myšlienky
Obťažujte svoju myseľ, akoby tu bola Oprah Winfreyová, keď bola malá
dieťa
Pointy s väčšou elasticitou ako strie od Biggie
Chino X iskri, šialené mesto
Nebojím sa dať veci, ktoré sa okolo mňa dejú
na páske ako Mark Fuhrman
Sexuálne obrázky často zobrazujú dokonalé motyky ako Pocahontas
A radšej počujem Willieho Nelsona, ako kurva Montell Jordan!
Refrén
Outro: Chino
Uhh, jo
Uhh, označte, uhh
Uhh, pozri sa na to, uhh
Západné pobrežie, uhh, východné pobrežie, čo?
Západné pobrežie, východné pobrežie
Západ, uhh, východ, ach
Uhh, ten nigga Ras, ten nigga Chino
Nigga vták, jo, hovno je veľké

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk