Texty & Preklad: brand nubian - wake up reprise in the sunshine Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi brand nubian! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno brand nubian b a uvidíte aké piene od brand nubian máme v našom archíve a viac podobných ako wake up reprise in the sunshine.

brand nubian
wake up reprise in the sunshine
The attribute Hagi helper to another God
In need He Allah God Islam
As I proceed to civilize the uncivilized
Word of wisdom to the groove from the wise
I guess I'm like the Verbalizer for the fact I'm moving blackwards
This asiatic black man is a dog spelled backwards
The maker, the owner, the cream of the planet Earth
Father of civilization, God of the universe
Manifesting thoughts with my infinite styles
Making sure this travels, only twenty-three million miles
The other six I set the crucifix
Because the heart of the problem is this
Preacher got my Old Earth putting money in the pan
For the rest of the week now I'm eating out a soup cans
He has a home, drives a Caddy through town
Has my Old Earth believing that he's coming from the ground (Jesus)
Slain are those who fought for what was right
Slayed are those who fell victim to the pipe
A drug controlled substance, contained in a vial
Set up by the devil as he looks and he smiles
Good at the game of tricknology
But I have knowledge of myself you're not fooling me
You see the answer to me is black unity
Unification, to help our bad situation
I wrote this on a day of wisdom power
All being born to myself
I won't diss the next brother to be paid that's not my trade
It's just the plan that is designed by the colored man
Now our babies are born to think this is the way of us (Way of us)
That's the way the devil wants it so it is no fuss (It is no fuss)
It's just that sad old song self-destruction
To stop our reproduction
They put our Wisdom before us (Murderer)
That makes it Wisdom Knowledge (Murderer)
But we need Knowledge Wisdom
To bring forth the Understanding (Murderer)
Culture Freedom (Murderer)
Power Refinement (Murderer)
Equality God Build Destroy Borns our Cipher (Mudererer)
Can a devil fool a Muslim?
No, not nowadays bro
Do you mean to say the devil fooled us 400 years ago?
Why Equal Self, a trader made an interpretation
Saying that we'd receive more gold for our labor in this nation
Did we receive more gold?
Now Cipher
It's time to drop the bomb and make the devil pay the piper
(True indeed God true indeed God) Why Equal Self
(True indeed God true indeed God) Why Equal Self
(True indeed God true indeed God) Why Equal Self
(True indeed God true indeed)
The solution, knowledge of self to better ourself
'Cause I know myself, that we can live much better than this
Nothing's changed, it's just another sequel
The devil's still causing trouble amongst the righteous people
Drugs in our community (That ain't right)
Can't even get a job (That ain't right)
Poisoning our babies (That ain't right)
Lying who is God (That ain't right)
Well here's some food for thought, many fought for the sport
And the black man still comes up short?
It's time to motiviate, build and elevate
Blind deaf and dumb we've gotta change their mindstate
So I dip dip diver, civilize a 85er
Gotta let him know the devil's a conniver
This is the plan from the brotherman
From the motherland now it's time to take a stand
I keep striving to do my duty to awake 'em
To the universal family I say asalaam alaikum
Yeah
Now I gotta give this shout to my Brand Nubian brothers
Lord Jamar, God Allah
Derek X is on the flex
Alamo is good to go
Sincere, the God is in here
Ah move on black man, move on
We gotta move on black man, move on
We gotta move on black man, move on
We gotta move on black man, move on

 

Atribút Hagi pomocník inému Bohu
V núdzi On Alah Boh Islam
Ako postupujem k civilizácii necivilizovaných
Slovo múdrosti do drážky od múdreho
Myslím, že som ako Verbalizátor, pretože sa pohybujem na čierno
Tento ázijský černoch je pes pozpätku
Tvorca, majiteľ, krém planéty Zem
Otec civilizácie, Boh vesmíru
Prejavujúce sa myšlienky mojimi nekonečnými štýlmi
Na zaistenie toho, aby to ubehlo, len dvadsaťtri miliónov kilometrov
Ďalších šesť som nastavil kríž
Pretože jadrom problému je toto
Kazateľ dostal moju Starú Zem do vkladania peňazí
Zvyšok týždňa teraz jedávam konzervy od polievky
Má domov, vedie Caddy cez mesto
Má moja stará zem veriť, že prichádza zo zeme (Ježiš)?
Zabití sú tí, ktorí bojovali za to, čo bolo správne
Zabití sú tí, ktorí sa stali obeťou fajky
Látka kontrolovaná liekom obsiahnutá v injekčnej liekovke
Postavený diablom, keď vyzerá a usmieva sa
Dobrý v hre triknológie
Ale viem o sebe, že ma neklameš
Vidíš, že odpoveď mi je čierna jednota
Zjednotenie, aby sme pomohli našej zlej situácii
Napísal som to v deň sily múdrosti
Všetko, čo sa rodí pre seba
Nenechám rozpustiť budúceho brata, aby mi zaplatili, to nie je moja živnosť
Je to len plán, ktorý navrhuje farebný muž
Teraz sa naše deti narodili, aby si mysleli, že toto je naša cesta (cesta nás)
Takto to chce diabol, takže to nie je žiadny rozruch (nie je to žiadny rozruch)
Je to len tá smutná stará piesňová sebadeštrukcia
Aby sme zastavili našu reprodukciu
Dali našu múdrosť pred nás (Vrah)
Vďaka tomu je to Znalosť múdrosti (Vrah)
Potrebujeme však vedomostnú múdrosť
Aby sme dosiahli porozumenie (Vrah)
Kultúrna sloboda (vrah)
Zlepšenie výkonu (vrah)
Rovnosť, ktorú Boh stavia Zničte našu šifru Born (Mudererer)
Môže diabol oklamať moslima?
Nie, dnes už nie
Chceš tým povedať, že diabol nás oklamal pred 400 rokmi?
Prečo Equal Self, obchodník urobil výklad
Hovoriac, že ​​za svoju prácu v tomto národe dostaneme viac zlata
Dostali sme viac zlata?
Teraz Cipher
Je čas odhodiť bombu a prinútiť diabla zaplatiť piperovi
(Skutočne Boh skutočne pravý Boh) Prečo Rovnaké Ja
(Skutočne Boh skutočne pravý Boh) Prečo Rovnaké Ja
(Skutočne Boh skutočne pravý Boh) Prečo Rovnaké Ja
(Pravda skutočne Boh skutočne pravda)
Riešenie, poznanie seba samého, aby sme sa zlepšili
Pretože sám viem, že môžeme žiť oveľa lepšie ako toto
Nič sa nezmenilo, je to len ďalšie pokračovanie
Diabol stále spôsobuje problémy spravodlivým ľuďom
Drogy v našej komunite (to nie je správne)
Nemôžem si ani nájsť prácu (to nie je správne)
Otrava našich detí (to nie je správne)
Klamstvo, kto je Boh (to nie je správne)
No a tu je niečo na zamyslenie, mnohí bojovali za tento šport
A černoch stále príde krátky?
Je čas motivovať, budovať a povznášať sa
Slepí hluchí a nemí musíme zmeniť ich názor
Takže ponorím potápača, civilizujem 85er
Musím mu dať vedieť, že diabol je podvodník
Toto je plán od bratra
Z vlasti teraz je čas zaujať stanovisko
Stále sa snažím robiť svoju povinnosť zobudiť ich
Všeobecnej rodine hovorím asalaam alaikum
Áno
Teraz musím dať tento výkrik svojim bratom Brand Nubian
Lord Jamar, Boh Allah
Derek X je na flexi
Alamo je dobré ísť
Úprimný, Boh je tu
Aha, čierny muž, choď ďalej
Musíme ísť na černocha, ísť ďalej
Musíme ísť na černocha, ísť ďalej
Musíme ísť na černocha, ísť ďalej

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk