Texty & Preklad: brand nubian - grand puba positive l g Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi brand nubian! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno brand nubian b a uvidíte aké piene od brand nubian máme v našom archíve a viac podobných ako grand puba positive l g.

brand nubian
grand puba positive l g
Two times for the drummer 'fore I start it I say
"Hit me!"
Puba's kickin' flavor, and I brought somebody with me
Positive, the gentlemen, the rapper
Suave, blase, you know dapper
See this is not a song about friends
Because we make the ends, and then we spread the skins
This song becomes a well known tune
And my mic's gonna bloom like a flower in June
We kick much flavor, and you know that
As smooth as the head on a Fed named Kojak
Grip the mic till my hand get calloused
And I'll tell you like Ralph Kramden told Alice
"Bang, zoom!"
It's up, up and away
Grand Puba
And Positive K
Lyrics real sweet like candy
It's just like a condom
We keep one handy!
Go Puba, go Positive
Go Puba, go Positive
Go Puba, go Positive
Go Puba, go Positive
To my adversaries, I'm not ordinary
Not the Godfather, or the Tooth Fairy
Not Jack Spade or Engelbert Humperdink
Listen to this rhyme, and tell us what you think
One, two, three, Grand Puba's on the count
Rhyming gets me papes in very large amount
Brother, you're wrong if you think crime pays
Don't like gays, and take vacations overs holidays
Practice safe sex to prevent strange diseases
Wear my hat, on one night skeezers
I roll dice, but don't bet on the horses
Punks take losses, and I don't reveal my sources
So, um, take the fifth if you're planning to riff
The rhymes spread like Jiff to make your loose knot stiff
Kick up your feet if you're feeling kinda queasy
Relax, (ha ha) take it easy!
You're in good hands, Positive is a survivor
I make rhymes of anything; I'm like McGuyver
If I were a computer, rap would be my program
Since I'm a righteous man, I don't eat ham
I wish more people was alive like me
But Positive
What up, Max?
See, the vocab is lovely, girls be thinkin' of me
Other rappers try to be me, competition can't see me
So, hey, whaddaya say? I got the flow, y'all
If you don't know the time, then you better check the Seiko
Or Timex, I suplex, get biz on the cossacks
Put 'em in a line then I ask, "Who's next?"
Grand Puba, guaranteed to make a big hit
Doin' much damage on this two-man skit
Trying to hold me back won't harm me
And when the gear gets too small, it's for the Salvation Army
So mommy, or mida, away I say, "No one's sweeter!"
(Now, that's funky!)
You see, the style I kick is rugged, I shine like a nugget
Present tense mean you dig it, past tense mean you dug it!
So dance to a light tune, my little doll
Da-nah-nah, da-nah-nah, da-nah-nah, dah
Rock me wit' vibration
Give me a deep meditation
There is none betta than Grand Puba
Baby be get it all togetha
You see the second time around
I hope the label don't flake
And if they do, I go to Drake and say, "Give me a break."
Like Toyota say, I say (Oh, what a feeling)
I bust the foots of Lionel Richie
I caught him dancing on my ceiling
Pass me the mic 'cause I wants to blitz
I'm the best thing that came since grits
The Prince of Rap, lookin' for Cinderella
If you see her, why don't you tell her
I got the shoe in the car out back?
And if she makes the fit, she's in like that
And as a matter of fact
I'm not an actor, but the main factor
Pinpoint and his rhymes is like a protractor
I'm intricated, complicated
Definitely musically related
Rhymes so fly, never been outdated
Gots to be fly by the way I state it
Now, of myself, I say I'm a big fan
Got more rhymes than words by the Letterman
Positive K, you can say he's low key
You might know my name, but, now, look you don't know me
I can be nice and flip like the Son of Sam
Nobody knows exactly how I am
I'm the next, and everybody knows it
Open tours this year, next year I'm a close it
I've got the skills that pays the bills, now
Here's a quote from Stephanie Mills
Don't put a rush on me 'cause my tempo's slow
And if I don't tell you, then how would you know?

 

Dvakrát pre bubeníka, začnem to, hovorím
"Ma udrel!"
Puba je nakopnutá a ja som niekoho so sebou vzal
Pozitívne, páni, rapper
Suave, blase, you know dapper
Toto nie je pieseň o priateľoch
Pretože robíme konce, a potom roztiahneme kože
Táto pieseň sa stáva dobre známou melódiou
A môj mikrofón bude kvitnúť ako kvet v júni
Nakopeme veľa chutí a viete to
Rovnako hladké ako hlava Fedu menom Kojak
Chyťte mikrofón, až kým sa mi nepodarí mozoľ
A poviem ti to tak, ako to povedal Ralph Kramden Alici
„Bang, zoom!“
Je to hore, hore a preč
Grand Puba
A pozitívny K
Texty skutočne sladké ako cukríky
Je to ako s kondómom
Držíme jednu po ruke!
Choď Puba, choď Pozitívne
Choď Puba, choď Pozitívne
Choď Puba, choď Pozitívne
Choď Puba, choď Pozitívne
Pre svojich protivníkov nie som obyčajný
Nie krstný otec, ani Zubná víla
Nie Jack Spade alebo Engelbert Humperdink
Vypočujte si túto riekanku a povedzte nám, čo si myslíte
Jeden, dva, tri, Grand Puba je na rade
Rýmovanie mi dáva papiere vo veľmi veľkom množstve
Brat, mýliš sa, ak si myslíš, že zločin platí
Nemáte radi gayov a čerpajte dovolenky cez sviatky
Cvičte bezpečný sex, aby ste predišli zvláštnym chorobám
Noste môj klobúk, na jednu noc špajle
Hodím kockami, ale nevsádzajte na kone
Punks berú straty a ja neprezrádzam svoje zdroje
Takže, hm, zoberte si piaty, ak plánujete riff
Rýmy sa šíria ako Jiff, aby váš voľný uzol stuhol
Ak máte pocit, že ste v nepohode, vykopnite si nohy
Uvoľnite sa, (ha ha), pokojne!
Ste v dobrých rukách, Positive prežil
Robím rýmy z čohokoľvek; Som ako McGuyver
Keby som bol počítač, rap by bol môj program
Keďže som spravodlivý muž, nejem šunku
Prial by som si, aby viac ľudí bolo nažive ako ja
Ale pozitívne
Čo sa deje, Max?
Pozri, hlas je krásny, dievčatá na mňa myslia
Ostatní rapperi sa snažia byť mnou, konkurencia ma nevidí
Takže, hej, čože? Dostal som tok, všetci
Ak neviete čas, tak radšej skontrolujte Seiko
Alebo Timex, ja suplex, si robím biznis na kozákoch
Dajte ich do radu a potom sa spýtam: „Kto bude ďalej?“
Grand Puba, zaručene bude veľkým hitom
Robí veľa škody na tejto dvojčlennej parodii
Pokus ma zadržať mi neublíži
A keď je prevodovka príliš malá, je to pre Armádu spásy
Takže mama alebo mida, preč, hovorím: „Nikto nie je sladší!“
(Teraz, to je funky!)
Uvidíte, štýl, ktorý nakopem, je drsný, lesknem sa ako nugetka
Prítomný čas znamená, že ho vykopáte, minulý čas znamená, že ste ho vykopali!
Takže tancujte na ľahkú melódiu, moja malá bábika
Da-nah-nah, da-nah-nah, da-nah-nah, dah
Rozkývajte ma s vibráciami
Dajte mi hlbokú meditáciu
Nie je žiadna betta ako Grand Puba
Baby buď to všetko togetha
Uvidíte druhýkrát
Dúfam, že štítok nebude šupinatý
A ak to urobia, idem za Drakeom a poviem: „Dajte mi pokoj.“
Ako hovorí Toyota, hovorím (ach, aký je to pocit)
Rozbijem nohy Lionela Richieho
Chytil som ho tancovať na mojom strope
Podajte mi mikrofón, pretože chcem blitz
Som najlepšia vec, ktorá prišla od zrna
Princ rapu, hľadá Popolušku
Keď ju vidíš, prečo jej to nepovieš
Mám topánku v aute späť?
A ak urobí fitko, je v tom podobne
A v skutočnosti
Nie som herec, ale hlavný faktor
Pinpoint a jeho riekanky sú ako uhlomer
Som zložitý, komplikovaný
Určite hudobne príbuzné
Rýmy tak lietajú, nikdy neboli zastarané
Je dosť letieť tak, ako to uvádzam
Teraz o sebe hovorím, že som veľký fanúšik
Dostal viac rýmov ako slová od Lettermana
Pozitívne K, môžete povedať, že má nízky kľúč
Možno poznáš moje meno, ale teraz sa pozri, že ma nepoznáš
Môžem byť milý a prevrátený ako Syn Sam
Nikto presne nevie, ako sa mám
Som ďalší a všetci to vedia
Otvorené turné tento rok, budúci rok som za tým
Teraz mám zručnosti, ktoré platia účty
Tu je citát od Stephanie Millsovej
Neponáhľajte sa mi, pretože moje tempo je pomalé
A keď ti to nepoviem, ako by si to vedel?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk