Texty & Preklad: bal sagoth - draconis albionensis Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi bal sagoth! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno bal sagoth b a uvidíte aké piene od bal sagoth máme v našom archíve a viac podobných ako draconis albionensis.

bal sagoth
draconis albionensis
[The Oracle of Logres:]
It was a time of change. The descendants of the Atlantean mages had fallen
before the New Praesidium, and the wolves were baying at the Empire's door.
An oppressive new faith was encroaching from the east, and the sylvan liege
had locked tight the gates of his arboreal realm. And so it was that towards
the end of the Age of Mystery, the last of Albion's great Dragon Lords did
gather for what would be their final battle...
[The War-song of the Dragon Lords:]
Dragon-phalanx rend the sky, Albion our gleaming prize,
Sentinels of land and sea, guardians of destiny.
(Prowling amongst the pecseatan; Draconis Bipedes, swift and furious beast of battle!)
[The Dragon King's Vow:]
(Dragon-Runes etched by the firey tongues of the IX Legio Draconis into the
primordial stone of the great Logres Drachenstahl Cromlech):
The foes of this sceptred isle shall be driven back into the sea!
An oath sworn in battle, a vow blessed by steel,
I swear by the dragon's blood in my veins... and the dragon's heart that pumps
it!
[The War-song of the Dragon Lords:]
Dragonfyre in the fray, faith and steel shall win the day,
A god to serf and king alike, the Adamantine Hammer strikes!
(Devouring the infidel outlanders; Draconis Nematoda, great winged worm of war!)
[The Dragon King's Vow:]
To victory eternal... this world shall be our empire!
Dragon Imperium, throne of the Ancient Gods, behold the axiom, Wyruld-Cyninga!
It is time! We shall rule, and upon our dominion the sun shall never set!
[12 October: 1893]
I must commit this to the pages of my journal, while it is still vivid in my
recollection... not that such a macabre vision could possibly soon be
blissfully forgotten. Just before dawn, I awoke from a fantastic and somewhat
horrifying dream in which I traversed a great black cyclopean cityscape,
its towering stygian walls inscribed with some form of outlandish glyphs which
seemed to writhe squamously and alter their shape even as I gazed at them.
A sibilant whispering which seemed at once familiar and yet intrusively alien
compelled me to walk to the edge of a particularly sinister looking edifice
and peer out over its precipitous perimeter. When I did so, I beheld this
world of ours, recognizing vaguely the apparent shapes of the five continents,
yet the entire vista seemed so distant that the whole appeared in its entirety
no larger than a sphere which I could fit snugly into the palm of my hand.
When I turned again to behold the looming obelisks, I found I could then
easily read the previously untranslatable ciphers in the black stone. They
were the words of a great thaumaturgist who had seemingly discovered a
repository of aeons-old lore detailing the sidereal web of the cosmos, with
arcane diagrams pinpointing certain astral portals and places of empyreal
potency, a sort of pangalactic ley-line chart, if you will. Indeed, these
Star-Maps Of The Ancient Cosmographers seemed to take a not insignificant toll
on the author's sanity, as evidenced by the tone of his inscriptions, which
seem to suggest that in discovering this Pandora's Box of dark elucidation,
his fate was to be inexorably dogged by some nameless and implacable gloom;

 

[Oracle of Logres:]
Bol to čas zmien. Potomkovia atlantských mágov padli
pred Novým prezídiom a vlci vyčíňali pred dverami Ríše.
Z východu zasahovala útlaková nová viera a sylvánsky liege
zamkol brány svojej stromovej ríše pevne. A tak to bolo aj smerom k
koniec Age of Mystery, posledný z veľkých Albionských dračích pánov
zhromaždiť sa, čo by bolo ich posledným bojom ...
[Vojnová pieseň Dračích pánov:]
Drak-falanga vykresľuje oblohu, Albion, naša žiarivá cena,
Strážcovia pevniny a mora, strážcovia osudu.
(Plížil sa medzi pecseatanom; Draconis Bipedes, rýchla a zúrivá beštia!)
[Sľub dračieho kráľa:]
(Dračie runy leptané ohnivými jazykmi IX Legio Draconis do
prvotný kameň veľkého Logresa Drachenstahla Cromlecha):
Nepriatelia tohto ostrůvka budú zahnaní späť do mora!
Prísaha v boji, sľub požehnaný oceľou,
Prisahám na dračiu krv v žilách ... a na dračie srdce, ktoré pumpuje
to!
[Vojnová pieseň Dračích pánov:]
Dragonfyre v zápase, viera a oceľ zvíťazia v deň,
Boh, ktorý je poddaným aj kráľom, zasahuje Adamantínske kladivo!
(Hltajúci neveriacich cudzincov; Draconis Nematoda, veľký okrídlený červ vojny!)
[Sľub dračieho kráľa:]
Na večné víťazstvo ... tento svet bude našou ríšou!
Dragon Imperium, trón starodávnych bohov, hľa axióma, Wyruld-Cyninga!
Je čas! Budeme vládnuť a na našej nadvláde nikdy nezapadne slnko!
[12. októbra: 1893]
Musím to zaviazať na stránkach môjho denníka, zatiaľ čo ten môj je stále živý
spomienka ... nie, že by takáto hrôzostrašná vízia mohla byť čoskoro
blažene zabudnutý. Tesne pred svitaním som sa zobudil z fantastického a tak trochu
desivý sen, v ktorom som prešiel veľkú čiernu kyklopskú panorámu mesta,
jeho týčiace sa stygijské steny vpísané nejakou formou zvláštnych glyfov, ktoré
Zdalo sa, že sa škriabali a zmenili ich tvar, aj keď som na ne hľadel.
Syčivý šepot, ktorý sa zdal okamžite známy a napriek tomu dotieravo cudzí
prinútil ma kráčať k okraju mimoriadne zlovestne vyzerajúcej budovy
a vykuknúť cez jeho strmý obvod. Keď som tak urobil, videl som toto
náš svet, ktorý nejasne rozoznáva zjavné tvary piatich kontinentov,
napriek tomu sa celá vyhliadka zdala taká vzdialená, že sa celá objavila celá
nie väčšie ako guľa, ktorú som mohol pohodlne zapadnúť do dlane.
Keď som sa znovu otočil, aby som uvidel hroziace obelisky, zistil som, že to dokážem
ľahko prečítať predtým nepreložiteľné šifry v čiernom kameni. Oni
boli slová veľkého thumaturga, ktorý zdanlivo objavil a
úložisko starej veky podrobne opisujúce hviezdnu pavučinu vesmíru, s
tajomné diagramy určujúce určité astrálne portály a miesta empyrealu
potencia, akýsi pangalaktický čiarový graf, ak chcete. Skutočne, tieto
Zdá sa, že hviezdne mapy antických kozmografov si vybrali nie zanedbateľnú daň
o duševnom zdraví autora, o čom svedčí tón jeho nápisov, ktoré
Zdá sa, že naznačujú, že pri objavení tejto Pandorinej skrinky temného objasnenia
jeho osud mal byť neúprosne prenasledovaný nejakou bezmennou a nezmieriteľnou pochmúrnosťou;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk