Texty & Preklad: aygun kaza mova - tenha qada n remix Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi aygun kaza mova! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno aygun kaza mova a a uvidíte aké piene od aygun kaza mova máme v našom archíve a viac podobných ako tenha qada n remix.

aygun kaza mova
tenha qada n remix
[Aygün Kazımova]
Tənha qadın...
Tənha qadın bircə addım,
[Mone]
Tənha bir qadının
[Aygün Kazımova]
Tənha qadın bircə addım
Qoy, dünyana yaxın gəlim
[Mone]
Tənha bir qadının
[Aygün Kazımova]
Tənha qadın susma, danış,
Tənha qadın susma, danış
Ömür yolun mənə tanış
[Mone]
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış
Çətinliklə keçdiyin ömür yolunu mənə danış
Yağışlı bir gecədə baxdım eyvandan aşağı
Aşağı baxarkən gördüm tənha bir qadını
Güclü yağışlı havada oturmusan küçədə
Ürəyin sənin döyünür, sevinirsən bəlkə də
Lakin qəmli üzündə, dərin yol yazılıb
Bəlkə də kimlərinsə tarixində iz qalıb
Bir sakit gecədə buludlar boşaldı-doldu
Tənha qadını görməklə gənclik gül kimi soldu
Görürsən ki, həyat bir oyundur, sən bunu bil
Gözündən sel kimi axan göz yaşını sil
Bircə qəmli baxışınla yüzmin ürək yandırdın
Gözündəki göz yaşı ilə ulduzu yerə saldın
Çətinliklə keçdiyin ömür yolunu mənə danış
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış
[Aygün Kazımova]
Tənha qadın bircə addım
Tənha qadın bircə addım
Qoy, dünyana yaxın gəlim
[Mone]
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış
[Aygün Kazımova]
Tənha qadın susma, danış,
Tənha qadın susma, danış
Ömür yolun mənə tanış
[Mone]
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış
Gözdən yağan yağışınla saldın dərdə məni
Nə edim ki, tənha qadın, sevindirim mən səni
Tənha qadına görə mənim gecə yuxum qaçdı
Nigaran baxışlarım eyvandan aşağı qaldı
Hər bir yoldan keçən insan sözünə sən uyma
Yatanda belə tənha qadın girdi mənim yuxuma
Mənim kimi dərdsizi dərdli etdi həyatda
Dərdə dözmək üçün necə güc olmalı insanda?
Göz yaşlarını tökmə, susma tənha qadın danış
Sən demə necə zülüm, əzabları var bu dünyanın
İnsanın canın və gözəl, şirin həyatın
Gözləri dolu olan tənha bir qadının
Nə qədər dərdi-səri var öz ömür yolunda
İnsan təkcə oturarmı güclü yağış altında ?!
Çətinliklə keçdiyin ömür yolunu mənə danış
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış
[Aygün Kazımova]
Tənha qadın bircə addım
Tənha qadın bircə addım
Qoy, dünyana yaxın gəlim
[Mone]
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış
[Aygün Kazımova]
Tənha qadın susma, danış,
Tənha qadın susma, danış
Ömür yolun mənə tanış
[Mone]
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış
Yağış altında əyləşmisən niyə? nədir dərdin?
Bəlkə sənin günahın var, de bir bilək səbəbin
Tənha qadını görməklə bu həyatdan küsdüm
Yaşıma uyğun olmayan əzablara düşdüm
Mənim bu həyatımda cəmi 16 yaşım var
Lakin mənim dediyimə inanırlar insanlar
Çətinliklə keçdiyin ömür yolunu mənə danış
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış
[Aygün Kazımova]
Tənha qadın bircə addım
Tənha qadın bircə addım
Qoy, dünyana yaxın gəlim
[Mone]
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış
Tənha qadın susma, danış,
Tənha qadın susma, danış
Ömür yolun mənə tanış
[Mone]
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış
[Aygün Kazımova]
Uzun, zülmət gecələrdə,
Uzaq uzaq ulduzların
Taleyindən söz açdın mı?
[Mone]
Tənha bir qadının
[Aygün Kazımova]
Səssizliyə dözmək çətin,
Baş götürüb bu boşluqdan
Hara gəldi, necə gəldi heç qaçdınmı?
[Mone]
Tənha bir qadının
[Aygün Kazımova]
Tənha qadın bircə addım
Tənha qadın bircə addım
Qoy, dünyana yaxın gəlim
[Mone]
Tənha qadın yalvarıram, nə olar susma, danış

 

[Aygón Kazachová]
TÉ ?? nha qadÄ ± n ...
TÉ ?? nha qadÄ ± n bircÉ ?? pridať ± m,
[Peniaze]
TÉ ?? nha bir qadÄ ± nÄ ± n
[Aygón Kazachová]
TÉ ?? nha qadÄ ± n bircÉ ?? pridať ± m
Qoy, dünyana yaxÄ ± n gÉ ?? lim
[Peniaze]
TÉ ?? nha bir qadÄ ± nÄ ± n
[Aygón Kazachová]
TÉ ?? nha qadÄ ± n susma, danÄ ± Å ??,
TÉ ?? nha qadÄ ± n susma, danÄ ± Å ??
à ?? mür yolun mÉ ?? nÉ ?? tanÄ ± Å ??
[Peniaze]
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??
à ?? É ?? tinliklÉ ?? keçdiyin ömür yolunu mÉ ?? nÉ ?? danÄ ± Å ??
YaÄ ?? Ä ± Å ?? lÄ ± bir gecÉ ?? dÉ ?? baxdÄ ± m eyvandan aÅ ?? aÄ ?? Ä ±
AÅ ?? aÄ ?? Ä ± baxarkÉ ?? n gördüm tÉ ?? nha bir qadÄ ± nÄ ±
Güclü yaÄ ?? Ä ± Å ?? lÄ ± havada oturmusan kÃ¼Ã§É ?? dÉ ??
É ?? rÉ ?? yin sÉ ?? nin döyünür, sevinirsÉ ?? n bÉ ?? lkÉ ?? dÉ ??
Lakin qÉ ?? mli üzündÉ ??, dÉ ?? rin yol yazÄ ± lÄ ± b
BABY ?? lkÉ ?? dÉ ?? kimlÉ ?? rinsÉ ?? tarixindÉ ?? iz qalÄ ± b
Bir sakit gecÉ ?? dÉ ?? buludlar boÅ ?? aldÄ ± -doldu
TÉ ?? nha qadÄ ± nÄ ± görmÉ ?? klÉ ?? gÉ ?? nclik gül kimi soldu
GörürsÉ ?? n ki, hÉ ?? yir bir oyundur, sÉ ?? n bunu bil
GözündÉ ?? n sel kimi axan göz yaÅ ?? Ä ± nÄ ± sil
BircÉ ?? qÉ ?? mli baxÄ ± Å ?? Ä ± nla yüzmin ürÉ ?? k yandÄ ± rdÄ ± n
GözündÉ ?? ki göz yaÅ ?? Ä ± ilÉ ?? ulduzu yerÉ ?? saldÄ ± n
à ?? É ?? tinliklÉ ?? keçdiyin ömür yolunu mÉ ?? nÉ ?? danÄ ± Å ??
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??
[Aygón Kazachová]
TÉ ?? nha qadÄ ± n bircÉ ?? pridať ± m
TÉ ?? nha qadÄ ± n bircÉ ?? pridať ± m
Qoy, dünyana yaxÄ ± n gÉ ?? lim
[Peniaze]
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??
[Aygón Kazachová]
TÉ ?? nha qadÄ ± n susma, danÄ ± Å ??,
TÉ ?? nha qadÄ ± n susma, danÄ ± Å ??
à ?? mür yolun mÉ ?? nÉ ?? tanÄ ± Å ??
[Peniaze]
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??
GözdÉ ?? n yaÄ ?? an yaÄ ?? Ä ± Å ?? Ä ± nla saldÄ ± n dÉ ?? rdÉ ?? mÉ ?? ni
NÉ ?? edim ki, tÉ ?? nha qadÄ ± n, sevindirim mÉ ?? n sÉ ?? ni
TÉ ?? nha qadÄ ± na görÉ ?? mÉ ?? nim gecÉ ?? yuxum qaçdÄ ±
Nigaran baxÄ ± Å ?? larÄ ± m eyvandan aÅ ?? aÄ ?? Ä ± qaldÄ ±
HÉ ?? r bir yoldan keÃ§É ?? n insan sözünÉ ?? sÉ ?? n uyma
Yatanda belÉ ?? tÉ ?? nha qadÄ ± n girdi mÉ ?? nim yuxuma
MÉ ?? nim kimi dÉ ?? rdsizi dÉ ?? rdli etdi hÉ ?? yatda
DÉ ?? rdÉ ?? dözmÉ ?? k üçün necÉ ?? Čo je to olmalÄ ± insanda?
Göz yaÅ ?? larÄ ± nÄ ± tökmÉ ??, susma tÉ ?? nha qadÄ ± n danÄ ± Å ??
SÉ ?? n demÉ ?? necÉ ?? zülüm, É ?? zablarÄ ± var bu dünyanÄ ± n
Ä ° nsanÄ ± n môže VSTUPENKA ?? gözÉ ?? l, Å ?? irin hÉ ?? yatÄ ± n
GözlÉ ?? ri dolu olan tÉ ?? nha bir qadÄ ± nÄ ± n
NÉ ?? qÉ ?? dÉ ?? r dÉ ?? rdi-sÉ ?? ri var öz ömür yolunda
Ä ° nsan tÉ ?? kcÉ ?? oturarmÄ ± güclü yaÄ ?? Ä ± Å ?? altÄ ± nda ?!
à ?? É ?? tinliklÉ ?? keçdiyin ömür yolunu mÉ ?? nÉ ?? danÄ ± Å ??
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??
[Aygón Kazachová]
TÉ ?? nha qadÄ ± n bircÉ ?? pridať ± m
TÉ ?? nha qadÄ ± n bircÉ ?? pridať ± m
Qoy, dünyana yaxÄ ± n gÉ ?? lim
[Peniaze]
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??
[Aygón Kazachová]
TÉ ?? nha qadÄ ± n susma, danÄ ± Å ??,
TÉ ?? nha qadÄ ± n susma, danÄ ± Å ??
à ?? mür yolun mÉ ?? nÉ ?? tanÄ ± Å ??
[Peniaze]
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??
YaÄ ?? Ä ± Å ?? altÄ ± nda É ?? ylÉ ?? Å ?? misÉ ?? nyy ??? nÉ ?? dir dÉ ?? rdin?
BABY ?? lkÉ ?? sÉ ?? nin günahÄ ± n var, de bir bilÉ ?? k sÉ ?? bÉ ?? bin
TÉ ?? nha qadÄ ± nÄ ± görmÉ ?? klÉ ?? bu hÉ ?? yatdan küsdüm
YaÅ? Ä ± ma uyÄ ?? un olmayan É ?? zablara düŠ?? düm
MÉ ?? nim bu hÉ ?? yatÄ ± mda cÉ ?? mi 16 yaÅ ?? Ä ± m var
Lakin mÉ ?? nim dediyimÉ ?? inanÄ ± rlar insanlar
à ?? É ?? tinliklÉ ?? keçdiyin ömür yolunu mÉ ?? nÉ ?? danÄ ± Å ??
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??
[Aygón Kazachová]
TÉ ?? nha qadÄ ± n bircÉ ?? pridať ± m
TÉ ?? nha qadÄ ± n bircÉ ?? pridať ± m
Qoy, dünyana yaxÄ ± n gÉ ?? lim
[Peniaze]
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??
TÉ ?? nha qadÄ ± n susma, danÄ ± Å ??,
TÉ ?? nha qadÄ ± n susma, danÄ ± Å ??
à ?? mür yolun mÉ ?? nÉ ?? tanÄ ± Å ??
[Peniaze]
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??
[Aygón Kazachová]
Uzun, zülmÉ ?? t gecÉ ?? lÉ ?? rdÉ ??,
Uzaq uzaq ulduzlarÄ ± n
TaleyindÉ ?? n söz açdÄ ± n mÄ ±?
[Peniaze]
TÉ ?? nha bir qadÄ ± nÄ ± n
[Aygón Kazachová]
SÉ ?? ssizliyÉ ?? dözmÉ ?? k Ã§É ?? ver,
BaŠ?? götürüb bu boŠ?? luqdan
Hara gÉ ?? ldi, necÉ ?? gÉ ?? ldi heç qaçdÄ ± nmÄ ±?
[Peniaze]
TÉ ?? nha bir qadÄ ± nÄ ± n
[Aygón Kazachová]
TÉ ?? nha qadÄ ± n bircÉ ?? pridať ± m
TÉ ?? nha qadÄ ± n bircÉ ?? pridať ± m
Qoy, dünyana yaxÄ ± n gÉ ?? lim
[Peniaze]
TÉ ?? nha qadÄ ± n yalvarÄ ± ram, nÉ ?? olar susma, danÄ ± Å ??

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk