Texty & Preklad: antichrisis - the sea Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi antichrisis! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno antichrisis a a uvidíte aké piene od antichrisis máme v našom archíve a viac podobných ako the sea.

antichrisis
the sea
Down in the gutter of roken hearts I lie
in 8 months time died the love of my life
Wounds cut so deep: Will I ever forget that
you crept away like a thief in the night?
And I'm standing on top of a mountain
Crying bereavement to the stars
Will I make my way without you?
Will I ever get over you?
Oh, this room it seems so strange now
'cause your laughter still echoes inside
Withered roses will never bloom again
Carry my weight: Those memories of you!
Once I felt that you loved me
These days are over, now we're through
Our secret garden lost forever
I never thought you could be that cruel
In cold blood you walked away!
Take me down to the sea
Take me to my last resort d'Amour
Take me down to the sea
Down there my lover's waiting
She has come for our last rendez-voud
Singing, dancing, dreaming
Drowning in the waves of tears that never dry
Drowning in the waves of love that never dies
I saw a shadow on the shadow of her smile
Dream-like strains wake me up at night
The memory of her presence faded long ago
like a vanished trail of smoke
I try in vain to recollect the time
of love that we once shared
Fragnments of her voice come haunting me at night
How i wished I could turn back time
Her name once written down in my diary
now frozen between the lines
Gone like last winter's frostwork on the window -
Will I ever understand?
Still there's a shadow on the shadow of her smile
Gates of time can never be crossed twice
The frostwork of our love melted all away
but when we die our songs remain!
And comes the winter of our lives
we're trying to keep us warm
with the ashes of our fading memories
Once frostwork's fallen on the ground
You can never bring it back
It's melting without sound
Nights are so cold and empty without you
Still you scent lingers on in my room
Trying to set sails for a new horizon
Trying to keep the candel alight!
Still I'm standing on top of the mountain
with my soul floating to the stars
Songs of love and loss while the night
of this new moon does conceal
my bleeding heart!
No regrets - I won't look back in anger
Even if it's so hard to forget
Will I survive yet another dark winter
til snow will melt and rivers do flow?
And our time did not last forever
Though our love it seemed so pure
While I face the light of a new day
Hope these memories fade away
How I wished they'd fade away!

 

Dole v žľabe rokenských sŕdc ležím
za 8 mesiacov zomrel láska môjho života
Rany tak hlboko zarezané: Zabudnem na to niekedy
v noci si sa plazil ako zlodej?
A stojím na vrchole hory
Plač zármutku pre hviezdy
Urobím si cestu bez teba?
Prekonám ťa niekedy?
Ach, táto miestnosť sa zdá teraz taká zvláštna
Pretože tvoj smiech sa stále ozýva vo vnútri
Zvädnuté ruže už nikdy nebudú kvitnúť
Neste moju váhu: Tieto spomienky na vás!
Raz som cítil, že ma miluješ
Tieto dni skončili, teraz sme skončili
Naša tajná záhrada navždy stratená
Nikdy som si nemyslel, že môžeš byť taký krutý
Chladnokrvne ste odišli!
Zober ma dole k moru
Zaveďte ma do mojej poslednej záchrany d'Amour
Zober ma dole k moru
Tam dole čaká môj milenec
Prišla pre naše posledné stretnutie
Spievať, tancovať, snívať
Topiaci sa vo vlnách sĺz, ktoré nikdy nevyschnú
Topiaci sa vo vlnách lásky, ktorá nikdy neumiera
Videl som tieň na tieni jej úsmevu
V noci ma budia snové kmene
Spomienka na jej prítomnosť sa vytratila už dávno
ako zmiznutá stopa dymu
Márne sa snažím vybaviť si čas
lásky, ktorú sme kedysi zdieľali
V noci ma prenasledujú fragmenty hlasu
Ako som si želal, aby som mohol vrátiť čas
Jej meno bolo raz zapísané do môjho denníka
teraz zamrznutá medzi riadkami
Preč ako mráz z minulej zimy na okne -
Pochopím to niekedy?
Stále je tieň v tieni jej úsmevu
Brány času sa nikdy nedajú prekročiť dvakrát
Zmrazenie našej lásky sa úplne rozplynulo
ale keď zomrieme, naše piesne zostanú!
A prichádza zima našich životov
snažíme sa zahriať
s popolom našich blednúcich spomienok
Akonáhle padne na zem mráz
Nikdy to nevrátiš späť
Taví sa to bez zvuku
Noci sú také chladné a prázdne aj bez teba
Stále vôňa pretrváva v mojej izbe
Skúšame plachty na nový horizont
Snažíte sa udržiavať sviečku!
Stále stojím na vrchole hory
s mojou dušou plávajúcou ku hviezdam
Piesne lásky a straty v noci
tohto nového mesiaca sa skrýva
moje krvácajúce srdce!
Žiadne výčitky - nebudem sa v hneve obzerať dozadu
Aj keď je také ťažké zabudnúť
Prežijem ešte jednu temnú zimu
dokiaľ sa topí sneh a tečú rieky?
A náš čas netrval večne
Aj keď sa naša láska zdala taká čistá
Zatiaľ čo čelím svetlu nového dňa
Dúfam, že tieto spomienky vyprchajú
Ako som si prial, aby zmizli!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk