Texty & Preklad: antichrisis - descending messiah Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi antichrisis! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno antichrisis a a uvidíte aké piene od antichrisis máme v našom archíve a viac podobných ako descending messiah.

antichrisis
descending messiah
Down in the valley on a midwinter's night
walks The Crone, unseen my human kind
Her weary heart longing for rest
Her eyes saw too much of sorrow and grief
There was a time when She was adored
and the valley full of bliss and joy
until the day the gaunt one appeared
He never smiled nor shed any tear!
And he raised his voice: "Behold I'm Messiah!"
It was then She knew the time had come!
A dream? A dream?
It's only a dream!
A dream? A dream?
She lives in my dreams
The man, he spoke of commandments and sin
of wicked wifes, of chaste and virtious men
He'd sown the seed of mischief in their hearts:
Those once proud, now a submissive crowd!
And he raise his voice: "Behold I'm Messiah!
I'm the son of god!
I come in fire!
My kingdom come!
My will be done!"
It was then She knew her time had come!
A dream? A dream? It's only a dream!
A dream? A dream? She lives in my dreams ...
Now the blind are leading the blind!
Independence and wisdom exchanged for ignorance and minority
Seizure and oppression amongst the once born free!
But still no one dared
to raise a hand against The Crone
They were aware - despite his sermons - that She still held
The Strength and The Power!
And as She makes her way through centuries and decades
She waits for human kind to awake
to shake off the chains of Messiah!
In patience She walks the world in search for those who uphold
the memeto of the Golden Age!
While in his church, in fitful slepe, tormented by nightmares
lies Messiah in fright of the dark!
The demons he raised to strike the blind with fear
were not just a mirage: They've become alive - to haunt Messiah!
To end creation's devastation, the senseless sacrifice
She, The Weaver, weaves The Veil of Damnation!
And out of the dark, Valkyries and Erinyes rising
Avenging Angels of doom!
Called by The Crone the wandering ones seek for vengeance
Awaiting the Last Stand!
The Earth awakes in fire, thunderstorm and lightning
Night calls into being decline!
And up in the skies: The Crone in the midst of silence
Armagideon has now begun!
And out of his dreams Messiah pleas:
"Goddess, have mercy upon me!!!"
"Misguided prophet see My Scythe descending over you!!!"
Down in the valley neath the river of time
sits The Crone remembering human kind
Now winter's gone and springtime has come
And all the ashes are washed away...
And he raise his voice: "Behold I'm Messiah!
I'm the son of god!
I come in fire!
My kingdom come!
My will be done!"
It was then She knew her time had come!
A dream? A dream? It's only a dream!
A dream? A dream? She lives in my dreams ...

 

Dole v údolí za zimnej zimnej noci
kráča The Crone, nevídaná moja ľudská rasa
Jej unavené srdce túžilo po odpočinku
Jej oči videli príliš veľa smútku a žiaľu
Boli obdobia, keď bola zbožňovaná
a údolie plné blaženosti a radosti
až do dňa, keď sa objavil ten vyziabnutý
Nikdy sa neusmial ani nevyronil žiadnu slzu!
A zvýšil hlas: „Hľa, som Mesiáš!“
Bolo to vtedy, keď vedela, že nastal čas!
Sen? Sen?
Je to len sen!
Sen? Sen?
Žije v mojich snoch
Muž hovoril o prikázaniach a hriechu
zlých manželiek, cudných a ctnostných mužov
Zasial do ich sŕdc semeno neplechy:
Tí, ktorí boli kedysi hrdí, dnes poddaní!
A zvýši hlas: „Hľa, som Mesiáš!
Som syn boží!
Prichádzam v ohni!
Príď moje kráľovstvo!
Moja vôľa bude hotová! “
To bolo potom vedela, že nadišiel jej čas!
Sen? Sen? Je to len sen!
Sen? Sen? Žije v mojich snoch ...
Teraz slepí vedú slepých!
Nezávislosť a múdrosť sa vymenili za nevedomosť a menšinu
Záchvaty a útlak medzi ľuďmi, ktorí sa narodili ako slobodní!
Stále sa však nikto neodvážil
zdvihnúť ruku proti The Crone
Boli si vedomí - napriek jeho kázňam -, že ich stále drží
Sila a sila!
A ako si razí cestu storočiami a desaťročiami
Čaká, kým sa prebudí ľudský druh
striasť reťaze Mesiáša!
Trpezlivo kráča po svete a hľadá tých, ktorí sa zastávajú
memeto zlatého veku!
Zatiaľ čo bol v jeho kostole, bol vo fitnes, trápený nočnými morami
leží Mesiáš v strachu z tmy!
Démoni, ktorých vychoval, so strachom zasiahli slepých
neboli iba fatamorgánou: ožili - prenasledovať Mesiáša!
Aby sa skončila devastácia stvorenia, nezmyselná obeta
Ona, The Weaver, splieta Závoj zatratenia!
A z tmy stúpajú Valkyries a Erinyes
Pomstiť anjelov skazy!
Túlaví, ktorých volajú The Crone, hľadajú pomstu
Čaká sa na posledný vzdor!
Zem sa prebúdza v ohni, búrke a blesku
Nočné hovory ustupujú!
A hore na oblohe: Babizna uprostred ticha
Armagideon teraz začal!
A zo svojich snov prosí Mesiáš:
"Bohyňa, zmiluj sa nado mnou !!!"
„Pomýlený prorok vidí Moju kosu zostupovať nad tebou !!!“
Dolu v údolí pod riekou času
sedí The Crone, ktorá si pamätá ľudský druh
Teraz zima prešla a prišla jar
A všetok popol je odplavený ...
A zvýši hlas: „Hľa, som Mesiáš!
Som syn boží!
Prichádzam v ohni!
Príď moje kráľovstvo!
Moja vôľa bude hotová! “
To bolo potom vedela, že nadišiel jej čas!
Sen? Sen? Je to len sen!
Sen? Sen? Žije v mojich snoch ...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk