Texty & Preklad: anthrax - bring the noise Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi anthrax! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno anthrax a a uvidíte aké piene od anthrax máme v našom archíve a viac podobných ako bring the noise.

anthrax
bring the noise
Bass! How low can you go?
Death row, what a brother knows
Once again, back is the incredible
The rhyme animal
The uncannable D, Public Enemy Number One
Five-O said, "Freeze!" and I got numb
Can I tell 'em that I never really had a gun?
But it's the wax that the Terminator X spun
Now they got me in a cell cause my records, they sell
Cause a brother like me said, "Well
Farrakhan's a prophet and I think you ought to listen to
What he can say to you, what you wanna do is follow for now"
Power of the people, say
"Make a miracle, D, pump the lyrical"
Black is back, all in, we're gonna win
Check it out, yeah y'all, here we go again
Turn it up! Bring the noise!
Turn it up! Bring the noise!
Never badder than bad cause the brother is madder than mad
At the fact that's corrupt as a senator
Soul on a roll, but you treat it like soap on a rope
Cause the beats and the lines are so dope
Listen for lessons I'm saying inside
Music that the critics are blasting me for
They'll never care for the brothers and sisters
Mow, cause the country has us up for the war
We got to demonstrate, come on now, they're gonna have to wait
Till we get it right
Radio stations I question their blackness
They call themselves black, but we'll see if they'll play this
Turn it up! Bring the noise!
Turn it up! Bring the noise!
Get from in front of me, the crowd runs to me
My deejay is warm, he's X, I call him Norm, ya know
He can cut a record from side to side
So what, the ride, the glide should be much safer than a suicide
Soul control, beat is the father of your rock'n'roll
Music for whatcha, for whichin', you call a band, man
Making a music, abuse it, but you can't do it, ya know
You call 'em demos, but we ride limos, too
Whatcha gonna do? Rap is not afraid of you
Beat is for Sonny Bono, beat is for Yoko Ono
Run-DMC first said a deejay could be a band
Stand on its feet, get you out your seat
Beat is for Eric B. and LL as well, hell
Wax is for Anthrax, still it can rock bells
Ever forever, universal, it will sell
Time for me to exit, Terminator X-it
Turn it up! Bring the noise!
Turn it up! Bring the noise!
From coast to coast, so you can stop being like a comatose
"Stand, my man? The beat's the same with a boast toast"
Rock with some pizzazz, it will last. Why you ask?
Roll with the rock stars, still never get accepted as
We got to plead the Fifth, we can investigate
Don't need to wait, get the record straight
Hey, posse's in effect, got the Flavor, Terminator
X to sign checks, play to get paid
We got to check it out down on the avenue
A magazine or two is dissing me and dissing you
Yeah, I'm telling you

 

BAS! Ako nízko dokážeš ísť?
Celá smrť, čo vie brat
Späť je opäť neuveriteľné
Rýmové zviera
Neskutočný D, verejný nepriateľ číslo jeden
Five-O povedal: „Zmrazte!“ a znecitlivel som
Môžem im povedať, že som nikdy nemal zbraň?
Ale je to vosk, ktorý Terminátor X točil
Teraz ma dostali do cely, pretože moje záznamy predávajú
Pretože brat ako ja povedal: „No
Farrakhan je prorok a myslím si, že by si mal počúvať
Čo ti môže povedať, čo chceš teraz urobiť, je nasledovať “
Sila ľudí, povedzme
„Urob zázrak, D, napumpuj lyriku“
Čierny je späť, all in, vyhráme
Vyskúšajte to, áno, všetci, sme tu znova
Hlasnejšie! Priniesť hluk!
Hlasnejšie! Priniesť hluk!
Nikdy nie je zlý ako zlý, pretože brat je šialenejší ako šialený
V skutočnosti je to ako senátor skazené
Duša na rolke, ale správaš sa k nej ako k mydlu na lane
Pretože rytmy a linky sú také drogy
Počúvajte hodiny, ktoré hovorím vo vnútri
Hudba, kvôli ktorej ma kritici trhajú
Nikdy sa nebudú starať o bratov a sestry
Sekajte, pretože krajina nás vedie do vojny
Musíme demonštrovať, no tak, budú si musieť počkať
Až kým to neurobíme správne
Rozhlasové stanice spochybňujem ich čiernotu
Hovoria si čierni, ale uvidíme, či si toto zahrajú
Hlasnejšie! Priniesť hluk!
Hlasnejšie! Priniesť hluk!
Choďte spred mňa, dav beží ku mne
Môj deejay je teplý, je X, hovorím mu Norm, no vieš
Dokáže strihať záznam zo strany na stranu
Takže čo, jazda, kĺzanie by malo byť oveľa bezpečnejšie ako samovražda
Ovládanie duše, rytmus je otcom vášho rock'n'rollu
Hudba pre čo, za čo, ty hovoríš kapela, človeče
Tvorba hudby, zneužívajte ju, ale nemôžete to, to viete
Vy im hovoríte demá, ale my tiež jazdíme na limuzínach
Čo spravíš? Rap sa ťa nebojí
Beat je pre Sonnyho Bona, beat pre Yoko Ono
Run-DMC najskôr povedal, že deejay môže byť kapela
Postavte sa na nohy a vyveďte si sedadlo
Beat je pre Erica B. a LL, sakra
Vosk je určený pre Anthrax, napriek tomu dokáže kolísať
Navždy, univerzálne, bude sa predávať
Je čas na ukončenie, Terminátor X-it
Hlasnejšie! Priniesť hluk!
Hlasnejšie! Priniesť hluk!
Od pobrežia k pobrežiu, takže môžete prestať byť ako v kóme
„Postav sa, môj človeče? Rovnaký rytmus aj s prípitkom
Rock s nejakým pizzazzom, vydrží to. Prečo sa pýtaš?
Roll s rockovými hviezdami, stále nikdy nie je prijatý ako
Musíme prosiť Piatu, môžeme to vyšetriť
Nemusíte čakať, spravte si záznam
Hej, četa vlastne platí, dostal Príchuť, Terminátor
X podpísať šeky, hrať, aby ste dostali zaplatené
Musíme to skontrolovať na avenue
Časopis alebo dva sa o mne vydávajú a o vás
Áno, hovorím vám

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk