Texty & Preklad: 3rd bass - wordz of wisdom Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi 3rd bass! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno 3rd bass 3 a uvidíte aké piene od 3rd bass máme v našom archíve a viac podobných ako wordz of wisdom.

3rd bass
wordz of wisdom
And so, my fellow Americans
Ask not, "What your country can do for you?"
Ask what you can do for your country?"
And now, back to New York
Heart as, hard as, Chinese arithmetic
Avante Garder, not a heretic
Figure out a right rhyme, stick it in my cranium
Pete Nice, elemental like uranium
Throwin' joints, blowin' like a cool breeze
Swimmin' in, I lift on juice, I wax M.C.'s
These hoes go frontin' on my Jimmy
I smack 'em on the back, sit 'em down, say
Gimme some rhythm baby loosen up my collar
(Rhythm)
I'll lay you out, like a funeral parlor
Ready willin', fillin', killin' for a billin', top
I never stop, with search and Sam drillin' it
Soul in the hole, M.C.'s workin'
Kickin' it, vickin', the suckers who be jerkin'
Me and my posse are hardcore, you want some more
Reason that I'm squeezin' your girl
(You never please her)
So I pleased, then I threw her in the gutter
Cut her off, my wisdom wiser so I muster
Rows of all opposed, lows conquer all
Those who pose as dope I say nope, I wear def clothes
Dapper like Dan from, three the hard one
Never stigmatize as a rapper or I'll slap ya
You're stung from my tongue as you run from the drum
(Diggy drum)
Three the hard way, wordz of wisdom
This time there was three
One two three the hard way
This time there was three
One two three the hard way
A branch of the hip-hop tip grills your dome
You're toe ingrown low showin' you ain't got nobody home
Prone to the microphone, light up, and take out
Make out your will Bill, three is gonna break out
The stylee, me and P E T E
Embark on a mission that's deadly, break out the ammo
Aiyyo Sammo, hook up the beat
And I'll lay the plan oh man
You just got taken, I took a head out
Attack on the back of the six of the Guinness stout
Usin' abusin', those of the past tense
Funning gunning, but I'm summing up the nonsense
Three, the hard way, cards laid are okay
Gettin' up and settin' up, just for a payday
The minister, sinister
(I ain't no devil)
Ten snakes circle and scoundrel Sam level
This track to smack, the smile off a doubter
The brother's, another M.C. who's about
Frontin' like he's buntin', deceivin' the delinquent
Rappers on track, bustin' out a medium
For those opposed, who manifest a diss
Pete tell 'em, manifest this
Not righteous, but might just, make you wanna listen
Yo I'm Elvis with the wordz of wisdom
This time there was three
One two three the hard way
This time there was three
One two three the hard way
A Ludacris Buddhist, boo this when I do this
So true to this, perpetrators view this
Style, empirical, lyrical, it's critical
Three the hard way, boy you need medical attention
I'm like a surgeon in my left hand
Hold a microphone like a scalpel so you understand
Wordz of wisdom, woven like a spider
Bitch on my tip, I get busy and I ride her
Uptown, then I drown her like a psycho-pathic
'Cause I'm graphic on the mic I never let go
Light skinner eat dinner like a soul man
Prove with the rhyme I'm down, Sam's hands
Transform strong as a good pitch
(Too strong)
Switch up the wisdom, into word which
Kicks out the benzi in a frenzy it sends me
Up the Bronx river back to Brooklyn apprehends me
Like a D-tech bustin' my man in the projects
I'll send you up north, I ain't givin' respect
Prejudicial, your style artificial
As live as limb that's attached to a criple
It's simple eliminate you like Gotti
(So simple)
I chill in bed-stuy and drive a Mazzeratti
With the body of a freak on my side, how am I livin'?
(How ya livin'?)
Larger than large, with the wordz of wisdom
Hyper-selective, search is attracting
Females who focus on the future, not slacking
Rhythmic it's too quick, feel it, I let it flow
Sam sever seas'll submerge, so let it go
Throughout, or put out, lyrics like a D-valve
Speak up, a deeper meaning as I leak out
And seek out, a three the hard way endeavor
Pete Nice, search, produced by Sam Sever
Livin' in my shoes boy, this is not shoe town
A showdown for Motown, it's a new sound
Lyrics that lick, the tick off a timepiece
Foamin' at the mouth punk, you need a leash
What are you sick? I'm a slick stupid scientist
Rhymin' that you can't comprehend
(But you're buyin' this)
Record I'm wreckin', my homeboys are breakin'
Hopin' that you're copin', no slopin', I'm not takin' no shorts
'Cause I'm playin' the high post
Ask any girl in the place, who's the fly most
Brother with a cover, shootin' to my cribbo
The tease wants a please, girl screamin' ditto
So I did this, I needed the bed rest
Hangin' with the bangin' on the strength, there's no contest
Physically or lyrically, it's my kingdom
Stingin' 'em and bringin' 'em the wordz of wisdom
This time there was three
One two three the hard way
This time there was three
One two three the hard way
Shammo, hook up the Def mix
Ahh, ahh
All but three of the defendants were found guilty
All but three of the defendants were found guilty
See-ya
Yo yo, that's ridiculous

 

A tak, moji Američania
Nepýtajte sa: „Čo môže vaša krajina urobiť pre vás?“
Spýtajte sa, čo môžete urobiť pre svoju krajinu? “
A teraz, späť do New Yorku
Srdce také ťažké ako čínska aritmetika
Avante Garder, nie kacírka
Vymysli pravý rým, ktorý mi zastrčí do lebky
Pete Pekný, živelný ako urán
Hádzať kĺby, fúkať ako chladný vánok
Priplávam, zdvihnem na džúse, navoskujem M.C.
Tieto motyky idú dopredu na môjho Jimmyho
Buchnem ich po chrbte, sadnem si k nim a poviem
Daj mi nejaký rytmus, dieťa mi uvoľni golier
(Rytmus)
Rozložím ťa ako pohrebný ústav
Ready willin ', fillin', killin 'for a billin', top
Nikdy neprestanem s hľadaním a Samom to cvičím
Duša v diere, pracuje M.C.
Kickin 'to, vickin', hlupáci, ktorí sú hlúpi
Ja a moja četa sme hardcore, chcete ešte nejaké
Dôvod, prečo stláčam tvoje dievča
(Nikdy ju nepotešíš)
Takže som sa potešil, potom som ju hodil do žľabu
Odrež ju, moja múdrosť je múdrejšia, tak som sa zhromaždil
Rady všetkých protichodných, pády dobývajú všetko
Tí, ktorí sa tvária ako drogy, hovorím, že nie, nosím odevy
Dapper ako Dan z, tri tvrdé
Nikdy nestigmatizuj ako rapper, inak ti dám facku
Keď utekáš z bubna, bodne ťa môj jazyk
(Diggy bubon)
Tri ťažké, wordz múdrosti
Tentokrát boli traja
Jeden dva tri tvrdo
Tentokrát boli traja
Jeden dva tri tvrdo
Vetva hip-hopového hrotu ugriluje vašu kupolu
Ste zarastený nízko, ukazujete sa, že nemáte nikoho doma
Sklon k mikrofónu, rozsvietenie a vybratie
Rozoznaj svoju vôľu Bille, vypukne tri
Štýl, ja a P E T E
Vydajte sa na smrteľnú misiu, vybite muníciu
Aiyyo Sammo, zapojte rytmus
A položím plán, človeče
Práve si sa vzal, vzal som hlavu
Útok na zadnú časť šestice Guinnessovho statného
Zneužívate nás, ľudia z minulého času
Zábavné strieľanie, ale zhŕňam nezmysly
Tri, tvrdo, karty sú v poriadku
Vstaňte a usaďte sa, len na výplatu
Minister, zlovestný
(Nie som žiadny diabol)
Desať hadov krúži a darebák je na úrovni Sam
Táto stopa plácnuť, úsmev pochybovač
Brat, ďalší M.C. o kom je to
Frontin 'ako on buntin', klamanie delikventa
Rapperi na trati, vybíjajú médium
Pre tých, ktorí sú proti, ktorí prejavia rozpor
Peťo im to povedz, prejav to
Nie spravodlivý, ale možno len vás núti počúvať
Áno, som Elvis so slovom múdrosti
Tentokrát boli traja
Jeden dva tri tvrdo
Tentokrát boli traja
Jeden dva tri tvrdo
Ludacris budhista, boo, keď to robím
Takže toto je pravdivé, páchatelia to vnímajú
Štýl, empirický, lyrický, je kritický
Tri ťažké cesty, chlapče, potrebuješ lekársku pomoc
Som ako chirurg v ľavej ruke
Držte mikrofón ako skalpel, aby ste to pochopili
Slovo múdrosti, tkané ako pavúk
Dievka na môj tip, dávam si zabrať a jazdím na nej
Uptown, potom ju utopím ako psychopatickú
Pretože som na mikrofóne grafický a nikdy som ho nepustil
Ľahký skinner jesť večeru ako duša
Dokáž rýmom, že som dole, Samove ruky
Silná transformácia ako dobrá výška tónu
(Príliš silné)
Prepnite múdrosť do slova
Vykopne benziho v šialenstve, ktoré mi pošle
Hore po rieke Bronx späť do Brooklynu ma zatýka
Ako D-tech bustin 'môj muž v projektoch
Pošlem ťa na sever, neprejavujem úctu
Predsudky, váš štýl umelý
Živý ako končatina, ktorá je pripevnená k čapíku
Je jednoduché vylúčiť vás ako Gotti
(Tak jednoduché)
Chill in bed-stuy and drive a Mazzeratti
Ako som na tom s telom čudáka na svojej strane?
(Ako žiješ?)
Väčšie ako veľké so slovom múdrosti
Hyper-selektívne, vyhľadávanie láka
Ženy, ktoré sa zameriavajú na budúcnosť a nie flákanie
Rytmické je to príliš rýchle, cítiť to, nechávam to plynúť
Sam sever Seas sa ponorí, tak to nechaj
Skrz, alebo dať von, texty ako D-ventil
Hovorte, hlbší význam, keď unikám
A hľadať, tri ťažké úsilie
Pete Nice, pátranie, produkcia Sam Sever
Žijúc v mojich topánkach, toto nie je mesto obuvi
Showdown pre Motown, je to nový zvuk
Texty, ktoré sa olizujú, začiarknite hodinku
Pena v ústach, punk, potrebujete vodítko
Čo si chorý? Som úhľadný hlúpy vedec
Rhymin ', ktoré nedokážeš pochopiť
(Ale ty si to kupuješ)
Záznam, stroskotám, moji domáci chlapci sa lámu
Dúfam, že kopíruješ, nie šplhať, neberiem žiadne šortky
Pretože hrám vysoký post
Opýtajte sa ktoréhokoľvek dievčaťa v mieste, ktoré je najviac muška
Brat s krytom, strieľajúci do môjho jasličky
Drážditeľ chce, prosím, dievča kričí rovnako
Tak som to urobil, potreboval som odpočinok v posteli
Hangin 'with the bangin' on the strong, there is no contest
Fyzicky alebo textovo je to moje kráľovstvo
Stingin 'em a prináša im' wordz múdrosti
Tentokrát boli traja
Jeden dva tri tvrdo
Tentokrát boli traja
Jeden dva tri tvrdo
Shammo, zapojte Def mix
Aha, aha
Všetci obžalovaní okrem troch boli uznaní vinnými
Všetci obžalovaní okrem troch boli uznaní vinnými
Uvidíme sa
Joj, to je smiešne

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk