Texty & Preklad: 3rd bass - portrait of the artist as a hood Pod týmto nájdete text s prekladom hneď vedľa! Na našej stránke nájdete mnoho textov s prekladmi 3rd bass! Pozrite si náš archív a ostatné texty, napríklad kliknite na písmeno 3rd bass 3 a uvidíte aké piene od 3rd bass máme v našom archíve a viac podobných ako portrait of the artist as a hood.

3rd bass
portrait of the artist as a hood
Today I'm prepared to bring specific charges
Against certain members working in an industry
That reaches into every household in the country
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
Hoods is up so skills is up
It's a stick-up, so why'd you interrupt?
So such bust material cerebral
I'm eatin' cereal with spoons sippin' cepacol
Daddy-O slipped me some 'cause my breath stank
White gold, but no accounts in Swiss Banks
Think tanks once rolled on the city streets
I used to meet your moms between the sheets
Universe is versus hoods prospectus
True flam, flammin' words on wax discus
So they dismiss this as vulgarity
And once laughed and pointed at the university
Some perk without skills and push a pen
I send surreal scenes where you never been
Looked out, gave you three strikes, you struck out
Pop shit with the 3rd, knock your fronts out
Blew your blunts out you wings stuck up your ass
Gassed you up then slap you with my staff
I seen your skins like to go to the motels
But your ass won't know to the hotels
'Cause a lip is zipped, I paint pictures
A portrait, a self far from [Incomprehensible]
My discussion of impression ain't ignorance
So don't label the hoods on appearances
You never thought that a gangsta could talk sense
But this artifice flipped, your beans is spent
Took your papes out your pocket and just stood out
The focus, the portrait of the artist as a hoods-up
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
Portrait planned it back in the days
Young strays, posted at the L.Q. on Friday's
Waitin' for dice to give the go ahead
Hawkin' 50 Cent, puttin' heads to bed
For a herringbone hear the tune of the audio two
Milk was chillin' as I chilled in the back room
Listen to snaps, cuts by scoob and scrap
Union square, to tear up the KRS tracks
Torn up by the Kent, the Clark dark
As the brothers try to spark
We knocked boots and the boots got knocked
Three a.m. and it was off to the rooftop
Hip-Hop star ski, the masters of ceremony
Ka-ka-cracked out, was hookin' property
Five a.m. it was the S and S
A hundred and forty-fifth street, down on Lennox
Star child made all the hoes squeal
For a dollar crack heads armor-alled your wheels
Whippin' home in the sunshine, fun time
But now you can't find
Clubs like this that kept the music in the street
And pop rap couldn't get a dime to eat
Yo, they're makin' mills but what about the hood?
A parking lot where the Latin quarter stood
A landmark marked in the cranium
But now I bring it back in front of packed stadiums
Picture painted with the goals and the good
The portrait of an artist as a hood
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
3rd Bass
Yo Pete man, yo where the hoods at Pete?
Yo the hoods is in Brooklyn, Queens, Bronx
Money-makin' strong island
Yo can't forget Newark New Jersey
Philly, D.C
From Detroit to mobile Alabama
Memphis Tennesse Cleveland
Yo, money-makin' Miami, Chicago
East St. Louis got crazy hoods
Oakland Compton watts wearin' the hoods
Yo true indeed, Louisville
Boostin' Houston got crazy hoods
New Orleans, Seattle
North Carolina cannot forget about Atlanta
Shock master [Incomprehensible] got crazy hoods
Listenin' to his program
And the hoods are holdin' their joint and they're out
True indeed, see-ya

 

Dnes som pripravený priniesť konkrétne poplatky
Proti určitým členom pracujúcim v priemysle
To zasahuje do každej domácnosti v krajine
3. basa
3. basa
3. basa
3. basa
Hoods je hore, takže zručnosti sú hore
Je to nálepka, tak prečo ste vyrušovali?
Takže taký materiál na poprsie mozgový
Jem obilniny s lyžicami a usrkávam cepacol
Daddy-O mi nejaké skĺzol, pretože mi zapáchal dych
Biele zlato, ale žiadne účty vo Švajčiarskych bankách
Think tanky sa kedysi valili po uliciach mesta
Stretával som sa s tvojimi mamami medzi obliečkami
Vesmír je verzus prospekt
Pravdivý plameň, plameňové slová na voskovom disku
Takže to odmietajú ako vulgárnosť
A raz sa zasmial a ukázal na univerzitu
Niektoré vylepšujú bez zručností a tlačia perom
Posielam surrealistické scény, kde si nikdy nebol
Pozor, dal vám tri údery, vy ste vyrazili
Pop-hovno s 3., vyrazte svoje fronty
Odfúknite svoje tuposti a krídla vám zastrčili zadok
Plynovali ťa a potom ťa plesli mojou palicou
Videl som, ako tvoje kože chodia do motelov
Ale váš zadok to nebude vedieť do hotelov
Pretože pera je zipsovaná, maľujem obrázky
Portrét, ja ďaleko od [Nepochopiteľné]
Moja diskusia o dojme nie je nevedomosť
Na vzhľade teda kukly neoznačujte
Nikdy by ste si nemysleli, že gangsta dokáže hovoriť zmysel
Ale táto rafinovanosť sa prevrátila, vaše fazule sa minú
Vytiahol papiere z vrecka a len stál
Zameranie, portrét umelca ako maskovanie
3. basa
3. basa
3. basa
3. basa
Portrét to plánoval ešte v minulosti
Mladí zablúdili, zverejnení na L.Q. v piatky
Čakám na kocky, ktoré môžu pokračovať
Hawkin '50 Cent, uloženie hláv do postele
Pre rybiu kosť počuť melódiu zvuku dva
Keď som chladil v zadnej miestnosti, chladilo sa mlieko
Vypočujte si cvaknutia, rezy lopatkou a šrot
Union square, roztrhať stopy KRS
Roztrhaný Kentom, Clarkov tmavý
Zatiaľ čo sa bratia snažia iskriť
Klopali sme čižmy a čižmy sa klepali
Tri hodiny ráno a bolo to na strechu
Hip-hopová hviezda na lyžiach, majstri ceremoniálu
Ka-ka praskla, bola háklivým majetkom
O piatej ráno to boli S a S
Stodvadsiata piata ulica, dole na Lennoxe
Hviezdne dieťa prinútilo všetky motyky zaškrípať
Za dolár praskliny hlavy brnenie pozmenili vaše kolesá
Bičovať domov na slnku, zábava
Ale teraz nenájdete
Takéto kluby udržiavali hudbu na ulici
A pop rap nemohol dostať ani cent na zjedenie
Áno, vyrábajú mlyny, ale čo kapucňa?
Parkovisko, kde stála latinská štvrť
Orientačný bod vyznačený v lebke
Teraz to však prinášam späť pred zaplnené štadióny
Obrázok namaľovaný cieľmi a dobrými
Portrét umelca ako kapucňa
3. basa
3. basa
3. basa
3. basa
3. basa
3. basa
Yo Pete muž, jo, kde kukly na Pete?
Vaše kukly sú v Brooklyne, Queens, Bronx
Silný ostrov, ktorý zarába peniaze
Nemôžete zabudnúť na Newark New Jersey
Philly, D.C.
Z Detroitu do mobilnej Alabamy
Memphis Tennesse Cleveland
Áno, zarábajú peniaze Miami, Chicago
East St. Louis dostal šialené kukly
Oakland Compton s kapucňou
Skutočne, Louisville
Boostin 'Houston dostal šialené kukly
New Orleans, Seattle
Severná Karolína nemôže zabudnúť na Atlantu
Šokový majster [Nepochopiteľný] dostal šialené kukly
Počúvajte jeho program
A kukly im držia kĺb a sú vonku
Je pravda, že vidíme sa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zadajte pôvodný text a použite náš prekladač!

Nenašli ste vašu obľúbenú? Tak to rýchlo zmeňte! Cez prekladací formulár to môžete urobiť v priebehu pár sekúnd. Preložte vaše texty jednoducho a rýchlo cez Prekladtextov.sk